• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix

Retorn d'avals dipositats

La normativa vigent preveu la cancel·lació dels avals a petició del dipositari, un cop la instal·lació s'ha posat en servei.

El desistiment en la construcció de la instal·lació, la caducitat dels procediments d’autorització administrativa o l’incompliment dels terminis previstos en les autoritzacions preceptives suposarà l'execució de la garantia. Això no obstant, l’òrgan competent podrà exceptuar l’execució de la garantia si el desistiment en la construcció de la instal·lació està motivat per circumstàncies impeditives no imputables al promotor ni directa, ni indirectament, i aquest ho hagi sol·licitat a l’òrgan competent.

Per tal de gestionar la cancel·lació de l'aval cal que el dipositari aporti la documentació següent a la Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera:

 

Si el dipositari de la garantia és una persona física

 1. Sol·licitud signada original de cancel·lació del dipòsit constituït; ha d’especificar la identitat de la persona que signa i els motius de la sol·licitud.
 2. Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant.
 3. En cas que el sol·licitant de la devolució i el dipositari de la garantia no coincideixin, cal aportar un document que permeti establir un vincle ferm entre ambdues persones o entitats.
 4. Original del resguard de la garantia. En cas de pèrdua, cal emplenar la Notificació de pèrdua de resguard.
 5. Còpia de l'aval bancari (només per a fiances definitives en valors).
 6. Sol·licitud de transferència bancària (només per a fiances definitives en metàl·lic).
 7. Fotocòpia de l'Acta de posada en marxa definitiva o documentació acreditativa dels actes administratius que han condicionat la viabilitat del projecte.

 

Si el dipositari de la garantia és una empresa o entitat

 1. Sol·licitud signada original i amb segell d’empresa de cancel·lació del dipòsit constituït signat per la persona que acredita la representació jurídica. Ha d'especificar la identitat i càrrec de la persona que signa i els motius de la sol·licitud.
 2. Còpia compulsada (en un organisme autoritzat: Generalitat de Catalunya, ajuntament, Correos, notari...) de l’acreditació de la representació jurídica de la persona que signa la sol·licitud.
 3. Fotocòpia del DNI de la persona que acredita la representació jurídica.
 4. En cas que l’empresa sol·licitant de la devolució i el dipositari de la garantia no coincideixin, cal aportar un document que permeti establir un vincle ferm entre ambdues persones o entitats.
 5. Original del resguard de l'aval. En cas de pèrdua, cal emplenar la Notificació de pèrdua de resguard.
 6. Còpia de l'aval bancari (només per a fiances definitives en valors).
 7. Sol·licitud de transferència bancària (només per a fiances definitives en metàl·lic).
 8. Fotocòpia de l'Acta de posada en marxa definitiva o documentació acreditativa dels actes administratius que han condicionat la viabilitat del projecte.
Data d'actualització:  13.05.2019