La normativa vigent preveu la cancel·lació dels avals a petició del dipositari, un cop la instal·lació s'ha posat en servei.

El desistiment en la construcció de la instal·lació, la caducitat dels procediments d’autorització administrativa o l’incompliment dels terminis previstos en les autoritzacions preceptives suposarà l'execució de la garantia. Això no obstant, l’òrgan competent podrà exceptuar l’execució de la garantia si el desistiment en la construcció de la instal·lació està motivat per circumstàncies impeditives no imputables al promotor ni directa, ni indirectament, i aquest ho hagi sol·licitat a l’òrgan competent.

Per tal de gestionar la cancel·lació de l'aval disposeu del tràmit Devolució de garanties i dipòsits d'instal·lacions generadores.

Renúncia als permisos i a les sol·licituds d'accés i/o connexió per tal de recuperar les garanties dipositades

Els titulars poden renunciar en el termini de tres mesos des de la entrada en vigor del Reial Decret-llei 23/2020, és a dir fins al 25.09.2020. 

Data d'actualització:  29.06.2020