• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix

Garantia econòmica per sol·licitar l'accés a la xarxa

El Reial decret llei 15/2018, de 5 d'octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors introdueix canvis en relació a la quantia, a les exempcions i a les execucions de les garanties.

El Reial Decret-llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica regula les condicions per a mantenir l'accés i connexió a les xarxes d'acord amb la viabilitat tècnica i el grau de solidesa dels projectes, en funció del compliment de successives fites administratives que són necessàries per a l'autorització i l'execució dels projectes.

 

Els aspectes més significatius es resumeixen a continuació.

 

Administració Competent
Potència instal·lació de generació Competència autorització instal·lació Administració competent Caixa de dipòsits
P>50 MW Dirección General de Política Energética y Minas (Ministerio para la Transición Ecológica) Administració General de l'Estat Caja General de Depósitos de la Administración General del Estado.
P≤50 MW Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera (Departament d'Empresa i Coneixement) Generalitat de Catalunya Caixa de dipòsits de la Generalitat de Catalunya

 

Quantia de la garantia
Tipus d'accés Normativa Quantia (€/kW) Exempcions Presentació resguard garantia
Transport Art. 59bis RD 1955/2000 40 - Òrgan competent per a autoritzar la instal·lació
Distribució Art. 66bis RD 1955/2000 40
 • Instal·lacions d'autoconsum exemptes d'obtenir permisos d'accés i connexió
 • Resta d'instal·lacions de P≤10 kW
 • Quan el titular és organisme públic
Gestor de la xarxa de distribució i òrgan competent per a autoritzar la instal·lació

  

Operativa davant la Caixa de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya:

 1. Els poders de l’apoderat/ada de l’entitat bancària han d’estar validats per l’Assessoria Jurídica del Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda, per l’Advocacia de l’Estat o bé cal que estiguin intervinguts per un Notari.

 2. Presentar la Garantia (original i fotocòpia), el Document de constitució de garantia i una fotocòpia del NIF o altre document que identifiqui a la persona avalada a la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat o bé a les Caixes Territorials del Departament competent en matèria d’economia.

 

Operativa davant la Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera:

Xarxa de transport: Presentar el resguard davant la Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera mitjançant el tràmit Presentació resguard de garantia o dipòsit d’instal·lacions generadores.

Xarxa de distribució: Presentar el resguard al gestor de la xarxa de distribució, i, si la instal·lació és de potència superior a 1 MW, també davant la Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera mitjançant el tràmit Presentació resguard de garantia o dipòsit d’instal·lacions generadores.

 

Exempcions del dipòsit de la garantia

Les instal·lacions d'autoconsum exemptes d'obtenir permisos d'accés i connexió:

 1. Les acollides a la modalitat sense excedents recollida en l'article 9.1.a) de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric.

 2. Aquelles amb potència de producció igual o inferior a 15 kW que s'ubiquin en sòl urbanitzat que compti amb les dotacions i serveis requerits per la legislació urbanística.

La resta d'instal·lacions de potència inferior o igual a 10 kW.

D’acord amb l’article 12 i la disposició addicional quarta de la Llei 12/1997, de 27 de novembre, d’Assistència Jurídica a l’Estat i a les Institucions Públiques, l’Estat i els seus Organismes autònoms, així com les entitats públiques empresarials, els Organismes públics regulats per la seva normativa específica dependents d’ambdós i els òrgans constitucionals, estan exempts de l’obligació de constituir els dipòsits, caucions, consignacions o qualsevol altre tipus de garantia prevista en les lleis. Aquestes exempcions són d’aplicació a les Comunitats Autònomes i entitats públiques dependents d’aquestes.

 

Cas particular de les instal·lacions fotovoltaiques

Les instal·lacions fotovoltaiques que aboquen la totalitat de la seva energia a la xarxa de distribució o de transport han de dipositar la garantia per la potència pic de la instal·lació mentre que les instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum ho poden fer per la potència nominal de la instal·lació, sense perjudici de les exempcions indicades més amunt.

 

Cancel·lació de  la garantia si l’Administració competent és la Generalitat

Aquesta garantia tindrà validesa mentre la Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera  no autoritzi la seva cancel·lació. La Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera autoritzarà la seva cancel·lació quan el peticionari obtingui l’autorització d’explotació (posada en servei) definitiva de la instal·lació.

Per tal de gestionar la cancel·lació de l'aval disposeu del tràmit Devolució de garanties i dipòsits d'instal·lacions generadores.

 

Execució de  la garantia

 • L’incompliment dels terminis màxims per acreditar el compliment de les fites administratives establertes en la disposició transitòria octava de la Llei 24/2013 i en l’article 1 del Reial Decret llei 23/2020
 • L’incompliment del que preveuen els apartats 2, 3 i 5 de la Disposició addicional tercera del Reial decret llei 15/2018, de 5 d'octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors i l’article 1 del Reial Decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.
 • El desistiment en la construcció de la instal·lació
 • La caducitat dels procediments d’autorització administrativa
 • L’incompliment dels terminis previstos en les autoritzacions preceptives i, en general, qualsevol incompliment per causes imputables a l'interessat suposarà l'execució de les garanties econòmiques presentades per a la tramitació de la sol·licitud d'accés a les xarxes de transport i distribució. Això no obstant, l’òrgan competent podrà exceptuar l’execució de la garantia si el desistiment en la construcció de la instal·lació està motivat per circumstàncies impeditives no imputables al promotor ni directa, ni indirectament, i aquest ho hagi sol·licitat a l’òrgan competent.

Renúncia als permisos d’accés i/o connexió i a les sol·licituds dels mateixos

Els titulars dels permisos d’accés i/o de connexió poden renunciar als mateixos en el termini de tres mesos des de la entrada en vigor del Reial Decret-llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica; és a dir fins al 25.09.2020.  Per tal de gestionar la cancel·lació de l'aval disposen del tràmit Devolució de garanties i dipòsits d'instal·lacions generadores.

Tràmits d’avaluació d’impacte ambiental

Les instal·lacions de producció d’energia elèctrica que suposin un increment sobre la capacitat d’accés a la xarxa i estiguin sotmeses al tràmit d’Avaluació d’impacte ambiental, hauran de presentar davant de l’òrgan  competent per autoritzar la instal·lació, còpia del resguard de la garantia per a la iniciació del procediment d’accés i connexió abans de l’inici del tràmit d’informació pública.

Moratòria noves sol·licituds de permisos d'accés per a plantes de producció d'energia elèctrica

Des de l'entrada en vigor del Reial Decret-llei 23/2020, de 23 de juny i fins a l'aprovació pel Govern de l’Estat i per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, respectivament, del reial decret i la circular normativa que desenvolupin l'article 33 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, no s'admetran pels gestors de xarxa noves sol·licituds de permisos d'accés per a plantes de producció d'energia elèctrica, ni per la capacitat existent a l'entrada en vigor del real decret llei, ni per la que resulti alliberada amb posterioritat com conseqüència dels desistiments, caducitats o qualsevol altra circumstància sobrevinguda.

No obstant això, sí que seran admeses pels gestors de xarxa aquelles sol·licituds que, abans de l'entrada en vigor del RDL (25.06.2020), hagin remès a la Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera el resguard acreditatiu d'haver dipositat les garanties econòmiques per a la tramitació dels permisos d'accés.

Queden exemptes de la moratòria les plantes de producció destinades a l'autoconsum que es connectin a la xarxa de distribució d'energia elèctrica.

Renúncia als permisos i a les sol·licituds d'accés i/o connexió per tal de recuperar les garanties dipositades

Els titulars poden renunciar en el termini de tres mesos des de la entrada en vigor del Reial Decret-llei 23/2020, és a dir fins al 25.09.2020. 

Sucursal Central a Barcelona de la Caixa General de Dipòsits: canvis en el funcionament

Com a conseqüència de la situació excepcional motivada per la pandèmia de la COVID-19 i d’una sèrie de canvis en el funcionament:

Actualment, els tràmits es fan de forma telemàtica i hi ha dos canals per fer el tràmit de constitució de garanties:

Petició genèrica adreçada al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda (tema DIPÒSITS).

Correu electrònic, que es pot adreçar a qualsevol de les adreces de correu electrònic de les persones que formem part de la Sucursal a Barcelona.

L’atenció al públic de forma presencial en la Sucursal Central a Barcelona no és possible actualment, però s'indiquen uns canvis importants que afectaran en el moment en què aquest canal d’atenció es restableixi:

L'oficina s’ha traslladat al carrer Foc, 57, de Barcelona.

Quan aquest canal d’atenció es restableixi, serà amb cita prèvia.

 

Destaquem

Caixa de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya

Contacteu amb la Caixa de Dipòsits per a la constitució de les garanties i per a l'obtenció dels resguards.

Presentació resguard de garantia o dipòsit de instal·lacions generadores

Per tal de presentar la constitució de la garantia davant de l'organisme competent per a autoritzar la instal·lació disposeu del tràmit Presentació resguard de garantia o dipòsit de instal·lacions generadores

Data d'actualització:  27.07.2020

Informació relacionada