• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix

Garantia econòmica per sol·licitar l'accés a la xarxa

El Reial decret llei 15/2018, de 5 d'octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors introdueix canvis en relació a la quantia, a les exempcions i a les execucions de les garanties.

Els aspectes més significatius es resumeixen a continuació.

 

Administració Competent
Potència instal·lació de generació Competència autorització instal·lació Administració competent Caixa de dipòsits
P>50 MW Dirección General de Política Energética y Minas (Ministerio para la Transición Ecológica) Administració General de l'Estat Caja General de Depósitos de la Administración General del Estado.
P≤50 MW Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera (Departament d'Empresa i Coneixement) Generalitat de Catalunya Caixa de dipòsits de la Generalitat de Catalunya

 

Quantia de la garantia
Tipus d'accés Normativa Quantia (€/kW) Exempcions Presentació resguard garantia
Transport Art. 59bis RD 1955/2000 40 - Òrgan competent per a autoritzar la instal·lació
Distribució Art. 66bis RD 1955/2000 40 - Instal·lacions d'autoconsum exemptes d'obtenir permisos d'accés i connexió
- Resta d'instal·lacions de P≤10 kW
- Quan el titular és organisme públic
Gestor de la xarxa de distribució i òrgan competent per a autoritzar la instal·lació

  

Operativa pel que fa a les instal·lacions competència de la Generalitat de Catalunya

 1. Els poders de l’apoderat/ada de l’entitat bancària han d’estar validats per l’Assessoria Jurídica del Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda, per l’Advocacia de l’Estat o bé cal que estiguin intervinguts per un Notari.

 2. Presentar la Garantia (original i fotocòpia), el Document de constitució de garantia i una fotocòpia del NIF o altre document que identifiqui a la persona avalada a la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat o bé a les Caixes Territorials del Departament competent en matèria d’economia.
 1. Procediment d'accés i connexió:
  • Xarxa de transport: El titular ha de presentar el resguard original de la garantia o fotocòpia compulsada a la Direcció General d’energia, mines i seguretat industrial. Aquesta ho comunicarà a l’operador del sistema. L'esmentada comunicació servirà per iniciar el procediment d’accés i connexió a la xarxa de transport.

  • Xarxa de distribució: El titular ha de presentar el resguard de la garantia per a la iniciació del procediment d’accés i connexió al gestor de la xarxa de distribució i a l’òrgan competent per autoritzar la instal·lació.

 

Exempcions del dipòsit de la garantia

Les instal·lacions d'autoconsum exemptes d'obtenir permisos d'accés i connexió:

 1. Les acollides a la modalitat sense excedents recollida en l'article 9.1.a) de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric.

 2. Aquelles amb potència de producció igual o inferior a 15 kW que s'ubiquin en sòl urbanitzat que compti amb les dotacions i serveis requerits per la legislació urbanística.

La resta d'instal·lacions de potència inferior o igual a 10 kW.

D’acord amb l’article 12 i la disposició addicional quarta de la Llei 12/1997, de 27 de novembre, d’Assistència Jurídica a l’Estat i a les Institucions Públiques, l’Estat i els seus Organismes autònoms, així com les entitats públiques empresarials, els Organismes públics regulats per la seva normativa específica dependents d’ambdós i els òrgans constitucionals, estan exempts de l’obligació de constituir els dipòsits, caucions, consignacions o qualsevol altre tipus de garantia prevista en les lleis. Aquestes exempcions són d’aplicació a les Comunitats Autònomes i entitats públiques dependents d’aquestes.

 

Cancel·lació de  la garantia si l’Administració competent és la Generalitat

Aquesta garantia tindrà validesa mentre la Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera  no autoritzi la seva cancel·lació. La Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera autoritzarà la seva cancel·lació quan el peticionari obtingui l’autorització d’explotació (posada en servei) definitiva de la instal·lació prèvia presentació de la documentació indicada a la web “Retorn avals dipositats”.

 

Execució de  la garantia

L’incompliment del que preveuen els apartats 2, 3 i 5 de la Disposició addicional tercera del Reial decret llei 15/2018, de 5 d'octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors, el desistiment en la construcció de la instal·lació, la caducitat dels procediments d’autorització administrativa,  l’incompliment dels terminis previstos en les autoritzacions preceptives, per causes imputables a l'interessat suposarà l'execució de les garanties econòmiques presentades per a la tramitació de la sol·licitud d'accés a les xarxes de transport i distribució.

Això no obstant, l’òrgan competent podrà exceptuar l’execució de la garantia si el desistiment en la construcció de la instal·lació està motivat per circumstàncies impeditives no imputables al promotor ni directa, ni indirectament, i aquest ho hagi sol·licitat a l’òrgan competent.

 

Tràmits d’avaluació d’impacte ambiental

Les instal·lacions de producció d’energia elèctrica que suposin un increment sobre la capacitat d’accés a la xarxa i estiguin sotmeses al tràmit d’Avaluació d’impacte ambiental, hauran de presentar davant de l’òrgan  competent per autoritzar la instal·lació, còpia del resguard de la garantia per a la iniciació del procediment d’accés i connexió abans de l’inici del tràmit d’informació pública.

Data d'actualització:  06.06.2019

Informació relacionada