• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Comunicació d'altes, baixes i modificacions per tal de modificar el contracte d'accés

Compliment de l'article 8 del Reial Decret 244/2019, de 5 d'abril

Les empreses distribuïdores han de rebre les comunicacions d’alta, de modificació o de baixa de les instal·lacions d’autoconsum  per tal de que quedin reflectides aquestes circumstàncies en els contractes d’accés a la xarxa dels consumidors. 

Amb caràcter general, la comunicació del número CAU i la resta de dades necessàries l’ha de fer el titular o el seu representant a la seva empresa comercialitzadora per a què aquesta ho comuniqui a l’empresa distribuïdora. 

En el cas particular dels consumidors connectats a baixa tensió, amb instal·lacions de potència inferior a 100 kW i que generin en baixa tensió (s’han de complir les tres condicions) aquesta comunicació l’ha de fer la Generalitat de Catalunya mitjançant un protocol de comunicació entre CCAA i distribuïdores que ha dissenyat la Comissió Nacional de Mercats i Competència.

La Generalitat de Catalunya ha activat el citat protocol per a les altes de les instal·lacions d’autoconsum.

Una vegada diligenciada la sol·licitud d’alta d’una instal·lació d’autoconsum per l’Oficina de Gestió Empresarial,  la Generalitat remet la informació de la instal·lació a la distribuïdora, abans del termini previst per la normativa que és de 10 dies hàbils.

Un cop  rebuda la informació per la distribuïdora i validada pel que fa al format i al contingut,  la distribuïdora remet la informació a la comercialitzadora en el termini de 5 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud.

Un cop rebuda la informació per la comercialitzadora i validada pel que fa al format i al contingut, la comercialitzadora la remet al consumidor.

Un cop validada la informació pel consumidor, la comercialitzadora disposa d’un termini de 10 dies hàbils per comunicar al distribuïdor la seva acceptació.  

 

 

Quina diferència hi ha entre contracte d’accés i contracte de subministrament?

En el contracte d’accés a la xarxa (ATR), el consumidor contracta a l’empresa distribuïdora la connexió i l’ús de les instal·lacions de la companyia distribuïdora.

En el contracte de subministrament el consumidor subscriu amb el comercialitzador l’abastament de l’electricitat en el seu domicili.

En la majoria de casos el consumidor opta per la contractació conjunta de l'energia elèctrica i l'accés a la xarxa mitjançant el comercialitzador i aquest intervé com a mandatari del consumidor en la relació contractual amb el distribuïdor.

Què és el número CAU?

Codi d'Autoconsum (CAU): el CAU és un codi que identifica unívocament a la instal·lació d'autoconsum i que relaciona tots els punts de consum i de generació associats a aquesta.

El distribuïdor elèctric és l'encarregat de generar i proporcionar aquest codi d'autoconsum.

En el procés d'alta de noves instal·lacions d'autoconsum sense excedents i aquelles amb excedents de menys de 15 kW en sòl urbanitzat, l'instal·lador o el titular sol·licitarà al distribuïdor, amb caràcter previ a la tramitació, el codi CAU (de la mateixa manera que haurà sol·licitar el CUPS i el CIL, si procedeix). 

Avís: El número CAU l’ha de crear obligatòriament la distribuïdora, si el deduïu-ho a partir del CUPS, la distribuïdora no validarà l’expedient.

Per a la resta d'instal·lacions, el CAU el facilitarà el distribuïdor en el tràmit de sol·licitud de permís d'accés i connexió.

 

Si el distribuïdor és Edistribución Redes Digitales (abans Endesa) el codi CAU s'ha de sol·licitar a la bústia de correu ATR-generadores.edistribucion@enel.com

Data d'actualització:  03.03.2020