• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Comunicació d'altes, baixes i modificacions per tal de modificar el contracte d'accés

Compliment de l'article 8 del Reial Decret 244/2019, de 5 d'abril

Les empreses distribuïdores han de rebre les comunicacions d’alta, de modificació o de baixa de les instal·lacions d’autoconsum  per tal de que quedin reflectides aquestes circumstàncies en els contractes d’accés a la xarxa dels consumidors. 

Amb caràcter general, la comunicació del número CAU i la resta de dades necessàries l’ha de fer el titular o el seu representant a la seva empresa comercialitzadora per a què aquesta ho comuniqui a l’empresa distribuïdora. 

En el cas particular dels consumidors connectats a baixa tensió, amb instal·lacions de potència fins a 100 kW i que generin en baixa tensió (s’han de complir les tres condicions) aquesta comunicació l’ha de fer la Comunitat Autònoma.

A aquest efecte, la Comissió Nacional de Mercats i Competència ha elaborat un protocol de comunicació per tal de que les Comunitats Autònomes puguin enviar aquesta informació a les empreses distribuïdores.

 

 

Quina diferència hi ha entre contracte d’accés i contracte de subministrament?

En el contracte d’accés a la xarxa (ATR), el consumidor contracta a l’empresa distribuïdora la connexió i l’ús de les instal·lacions de la companyia distribuïdora.

En el contracte de subministrament el consumidor subscriu amb el comercialitzador l’abastament de l’electricitat en el seu domicili.

En la majoria de casos el consumidor opta per la contractació conjunta de l'energia elèctrica i l'accés a la xarxa mitjançant el comercialitzador i aquest intervé com a mandatari del consumidor en la relació contractual amb el distribuïdor.

Què és el número CAU?

Codi d'Autoconsum (CAU): el CAU és un codi que identifica unívocament a la instal·lació d'autoconsum i que relaciona tots els punts de consum i de generació associats a aquesta.

El distribuïdor elèctric és l'encarregat de generar i proporcionar aquest codi d'autoconsum.

En el procés d'alta de noves instal·lacions d'autoconsum sense excedents i aquelles amb excedents de menys de 15 kW en sòl urbanitzat, l'instal·lador o el titular sol·licitarà al distribuïdor, amb caràcter previ a la tramitació, el codi CAU (de la mateixa manera que haurà sol·licitar el CUPS i el CIL, si procedeix).

Per a la resta d'instal·lacions, el CAU el facilitarà el distribuïdor en el tràmit de sol·licitud de permís d'accés i connexió.

 

Si el distribuïdor és Edistribución Redes Digitales (abans Endesa) el codi CAU s'ha de sol·licitar a la bústia de correu ATR-generadores.edistribucion@enel.com

Data d'actualització:  02.01.2020