D'acord amb l’article 9 de la Llei del Sector Elèctric (LSE), l'autoconsum  és el consum per part d'un o diversos consumidors d'energia elèctrica provinent d'instal·lacions de producció pròximes a les de consum i associades als mateixos. 

Es distingeixen les següents modalitats d'autoconsum:

 1. Modalitats de subministrament amb autoconsum sense excedents. Quan els dispositius físics instal·lats impedeixin la injecció alguna d'energia excedentària a la xarxa de transport o distribució. En aquest cas hi haurà un únic tipus de subjecte dels previstos a l'article 6 (LSE), que serà el subjecte consumidor.

 2. Modalitats de subministrament amb autoconsum amb excedents. Quan les instal·lacions de generació puguin, a més de subministrar energia per a autoconsum, injectar energia excedentària a les xarxes de transport i distribució. En aquests casos hi haurà dos tipus de subjectes dels previstos a l'article 6 (LSE), el subjecte consumidor i el productor.

 

 

Destaquem

Reial Decret 244/2019, de 5 d’abril, pel qual es regulen les condicions administratives tècniques i econòmiques del autoconsum  Guia de l'IDAE

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía

Consulta dades Registre d'Autoconsum de Catalunya (RAC)

Consulta de les instal·lacions d’autoconsum que s’han tramitat sota el Reial Decret 15/2018 i el Reial Decret 244/2019

Comunicació d’altes, baixes i modificacions per tal de modificar el contracte d’accés

En compliment de l’article 8 del Reial Decret 244/2019, de 5 d’abril.

Instal·lacions autoconsumidores abans de la publicació del RD 244/2019

Adaptació d'intal·lacions existents legalitzades sota normatives anteriors al Reial Decret 15/2018 i el Reial Decret 244/2019

Nota explicativa de com legalitzar la modificació d’una instal·lació d’autoconsum existent

Els dispositius antiabocament han de complir el que disposa l'annex I, apartat I.4 de l'ITC-BT-40 del Reglament de Baixa Tensió.

Els titulars de les instal·lacions sense excedents han de disposar de l'avaluació de conformitat del dispositiu antiabocament instal·lat.

Grup de diversos consumidors que acorden subministrar-se d'energia elèctrica que prové d'instal·lacions de generació properes i associades a les de consum.

Els titulars de les instal·lacions amb excedents han d'escollir si volen vendre els excedents de la seva instal·lació de generació o bé volen acollir-se al mecanisme de compensació simplificada.

Si opten per vendre els excedents, s'han d'inscriure al RIPRE (Registre d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica).

Si opten per no vendre els excedents no s'han d'inscriure al RIPRE i els titulars no estan sotmesos als drets i deures dels productors d'energia elèctrica.

 • Font renovable
 • Potència fins a 100 kW
 • Contracte d'accés del consumidor i dels serveis auxiliars únic o unificat
 • No hi ha cap altre règim retributiu

 

Aquestes instal·lacions han de disposar d'un contracte de compensació d'excedents entre productor i consumidor associat.

També s'hi poden acollir les instal·lacions col·lectives amb o sense excedents. En aquest últim cas, no cal un contracte de compensació d'excedents.

Són els subministraments d'energia elèctrica necessaris per proveir el servei bàsic en qualsevol règim de funcionament de la central.

Seran menyspreables, i, per tant, no requeriran d'un contracte de subministrament, quan es compleixen totes les condicions següents:

 1. Siguin instal·lacions pròximes de xarxa interior.
 2. Es tracti d'instal·lacions de generació amb tecnologia renovable destinades a per subministrar a un o més consumidors acollits a qualsevol de les modalitats d'autoconsum i la seva potència instal·lada sigui menor de 100 kW.
 3. En còmput anual, l'energia consumida pels esmentats serveis auxiliars de producció sigui inferior a l'1% de l'energia neta generada per la instal·lació.

 

Els contractes de subministrament i de serveis auxiliars es poden unificar si:

 1. Les instal·lacions de producció estan connectades a la xarxa interior del consumidor.
 2. El consumidor i el titular de les instal·lacions de producció son la mateixa persona física o jurídica.

Els titulars de les instal·lacions hauran de seguir els procediments administratius que es troben al llistat tot seguit, depenent del cas. Cal tenir en compte que les instal·lacions aïllades i els grups de socors queden al marge d'aquesta normativa i per tant es tramitaran com es feia fins ara.

 

Tràmits associats al cas a: Instal·lació generadora d'autoconsum sense excedents de fins a 100 kW

Comunicació posada en servei

 

Tràmits associats al cas b: Instal·lació generadora d'autoconsum sense excedents de més de 100 kW

Sol·licitud d'autorització administrativa prèvia i de construcció

Sol·licitud d'explotació provisional per a proves (només per a les tecnologies en què sigui necessari fer proves).

Sol·licitud d'explotació definitiva

 

Tràmits associats al cas c  i d: Instal·lació generadora d'autoconsum amb excedents acollida al mecanisme de compensació simplificada de fins a 100kW

Sol·licitud d'explotació provisional per a proves (només per a les tecnologies en què sigui necessari fer proves).

Sol·licitud d'explotació definitiva.

 

Tràmits associats al cas e Instal·lació generadora d'autoconsum amb excedents de fins a 100 kW

Sol·licitud d'explotació provisional per a proves i inscripció prèvia al Registre d'Instal·lacions de Producció d'Energia Elèctrica (només per a les tecnologies en què sigui necessari fer proves).

Sol·licitud d'explotació definitiva i inscripció definitiva al Registre d'Instal·lacions de Producció d'Energia Elèctrica.

 

Tràmits associats al cas f Instal·lació generadora d'autoconsum amb excedents de més de 100 kW

Sol·licitud autorització administrativa prèvia i de construcció.

Sol·licitud d'explotació provisional per a proves i inscripció prèvia al Registre d'Instal·lacions de Producció d'Energia Elèctrica (només per a les tecnologies en què sigui necessari fer proves).

Sol·licitud d'explotació definitiva i inscripció definitiva al Registre d'Instal·lacions de Producció d'Energia Elèctrica.

  

Tots aquests tràmits estan disponibles i s'han de fer per internet, amb certificat digital, a través de Canal Empresa, l'apartat Tràmits del web del Departament d'Empresa i Coneixement, així com l'apartat de Tràmits de Gencat.cat.

 

Data d'actualització:  17.09.2019