La qualitat de subministrament elèctric es mesura per dos variables: la durada de les interrupcions i el nombre d’interrupcions.

Els límits acceptables de durada i nombre màxim interrupcions del subministrament elèctric varia segons la zona.

Qualitat del subministrament (art.104 Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre. Actualitzat pel Reial decret 1634/2006)

Mesura de la qualitat d’un subministrament individual

 

Nombre màxim d’interrupcions i durada màxima acumulada de la interrupció. Es considera interrupció un tall de subministrament superior a tres minuts.
Tipus subministrament Mitja tensió (usuari industrial) (d'1 Kv a 36 Kv) Baixa tensió (menor o igual a 1 Kv)
  Durada (hores) Nombre d'interrupcions Durada (hores) Nombre d'interrupcions
Zona urbana (superior a 20.000 subministraments) 3,5 7 5 10
Zona semiurbana (entre 20.000 i 2.000 subministraments) 7 11 9 13
Zona rural (entre 2.000 i 200 subministraments) 11 14 14 16
Zona rural dispersa (inferior a 200 subministraments) 15 19 19 22

En la qualitat individual no compten els incidents provocats per tercers, força major o programats.

Data d'actualització:  24.08.2009