• Imprimeix

Normativa

 
Data d'actualització:  21.11.2017

Informació relacionada

  • DECRET 161/2013, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del fons per al foment del turisme.

    El Fons per al foment del turisme (Fons o FFT) es configura com a mecanisme destinat a finançar polítiques turístiques per al millorament de la competitivitat de Catalunya com a destinació turística i garantir-ne la sostenibilitat.

    El Fons es dota amb els ingressos obtinguts de l’impost sobre les estades en establiments turístics, i s’ha de destinar a projectes o actuacions que persegueixin algun dels objectius següents: a) La promoció turística de Catalunya; b) L’impuls del turisme sostenible, responsable i de qualitat, i la protecció, la preservació, la recuperació i el millorament dels recursos turístics; c) El foment, la creació i el millorament dels productes turístics; d) El millorament dels serveis de control i inspecció sobre els establiments i equipaments turístics; e) El desenvolupament d’infraestructures i serveis relacionats amb el turisme.

    Els departaments competents en matèria d’economia i en matèria de turisme són els encarregats de gestionar aquest Fons.