• Imprimeix

Empreses turístiques d'allotjament

 

Les empreses turístiques són aquelles que es dediquen professionalment a la prestació de serveis turístics retribuïts d'allotjament, i es classifiquen en:

Establiments hotelers

Presten servei d'allotjament temporal en unitats d'allotjament als usuaris turístics, com a establiment únic o com a unitat empresarial d'explotació amb els serveis turístics corresponents.

Es classifiquen en dos grups:

  • Hotels
    Engloba les modalitats d'hotels i hotels apartament. Els hotels, s'identifiquen amb la lletra "H", i els hotels apartament, amb les lletres "HA". Són establiments hotelers que presten el servei d'allotjament en unitats d'allotjament (habitació, apartament o estudi). S'ordenen en set categories que són identificades per estrelles (una estrella o bàsic; dues estrelles; tres estrelles; quatre estrelles, quatre estrelles superior; cinc estrelles i GL o gran luxe).
  • Hostals o pensions
    Són establiments hotelers que presten el servei d'allotjament en habitacions i que per la seva dimensió, estructura, característiques o tipologia dels serveis, no assoleixen els nivells exigits als hotels i als hotels apartament.

Establiments d'apartaments turístics

Presten servei d'allotjament temporal en edificis o conjunts continus constituïts en la seva totalitat per apartaments o estudis, com a establiments únics o com a unitats empresarials d'explotació, amb els serveis turístics corresponents. S'identifiquen amb el distintiu "AT".

Establiments de campings

Presten servei d’allotjament temporal en espais d’ús públic degudament delimitats, destinats a la convivència agrupada de persones a l’aire lliure, mitjançant les modalitats següents:

a) Albergs mòbils (tendes de campanya, caravanes, autocaravanes o qualsevol enginy que pugui ser remolcat per un vehicle de turisme).
b) Albergs semimòbils (habitatges mòbils o qualsevol altre tipus d’alberg amb rodes que necessiti un transport especial per circular per carretera).
c) Albergs fixos (bungalous i altres instal·lacions similars).

Els càmpings es classifiquen en les categories de “luxe”, “primera”, “segona” i “tercera”, i s’identifiquen amb els seus corresponents distintius “L” “1a”, “2a” o “3a”. Aquest indicatiu s’ha de trobar situat de manera molt visible a l’accés del càmping i a l’entrada de la recepció.

Establiments de turisme rural

Són establiments que presten servei d’allotjament temporal en habitatges rurals, en règim d’habitacions o de cessió de l’habitatge sencer. No poden ser considerats, en cap cas, establiments de turisme rural els ubicats en pisos, considerats com a habitatges independents en un edifici de diverses plantes, en règim de propietat horitzontal.
Estan situats en el medi rural, dins de nuclis de població de menys de 2.000 habitants o bé aïllats (fora de nucli), integrats en edificacions preexistents anteriors a 1950, que respecten la tipologia arquitectònica de la zona i compleixen amb l’exigència de tranquil·litat i integració en el paisatge. Estan senyalitzats amb el distintiu “TR”.

Es classifiquen en dos grups:

1) Cases de pagès o establiments d’agroturisme.
2) Allotjaments rurals.

Ambdós grups es classifiquen, a la vegada, en les 4 modalitats següents:

Habitatges unifamiliars fora de nucli de població

a) la Masia.
b) la Masoveria.

Habitatges unifamiliars dins de nucli de població

c) la Casa de poble compartida.
d) la Casa de poble independent.

A la masia i a la casa de poble compartida, es presta el servei d’allotjament en règim d’habitacions, atès que es comparteix amb el pagès/pagesa o amb la persona titular, i, com a mínim, d’esmorzar. A la masoveria i la casa de poble independent, es presta el servei d’allotjament en règim de casa sencera.

Habitatges d'ús turístic

Els habitatges d'ús turístic són cedits pel seu propietari a tercers a canvi d’un preu, per un període màxim de 31 dies, dues o més vegades l’any. El titular de l’activitat és el propietari de l’habitatge, encara que la seva comercialització es pugui encarregar a una persona física o jurídica a qui prèviament li hagi encomanat la gestió.
Se cedeixen sencers i han de disposar de la cèdula d’habitabilitat i complir en tot moment les condicions tècniques i de qualitat exigibles als habitatges en general. No poden ser ocupats amb més places que les indicades a la cèdula.
Han d’estar suficientment moblats i dotats dels aparells i estris necessaris per a la seva ocupació immediata en relació amb la totalitat de places que disposin, i en perfecte estat d’higiene.

Data d'actualització:  25.05.2017