• Imprimeix

Informació per al ciutadà

Aquesta informació està adreçada al ciutadà i té com a objectiu informar sobre les infraestructures comunes de telecomunicacions en els edificis, els drets i deures de les persones usuàries i altra informació relativa al seu manteniment.

Què és una ICT?

Una ICT (infraestructura comuna de telecomunicacions) és la instal·lació que, emplaçada a l’interior dels edificis, permet l’accés efectiu, lliure i de qualitat als diversos serveis de telecomunicacions. Els edificis de nova construcció, o aquells sotmesos a gran rehabilitació, han de comptar amb una ICT, que ha d'incorporar, com a mínim, els serveis següents:

Televisió i ràdio per ones terrestres

La infraestructura ha de permetre la captació, mitjançant l’antena, l’adaptació del senyal i la distribució a tots els habitatges dels diferents programes de televisió i ràdio que s’emeten lliurement per ones terrestres. Això inclou actualment els canals de TDT en servei.

Televisió i ràdio per satèl·lit

La normativa obliga a preveure la distribució a tots els habitatges dels canals que es puguin rebre mitjançant una antena parabòlica, la instal·lació de la qual no és obligatòria.

Telefonia i accés als serveis de banda ampla

Es obligatòria la instal·lació del cablejat de telefonia fins a l’interior dels habitatges, de manera que l’operador únicament hagi de connectar-se al punt d’entrada de l’edifici, quan es contracti el servei.

Com és una ICT?

 

En aquest enllaç trobareu l'esquema visual de com és una ICT i més abaix un document explicatiu de cada un dels elemens. L'esquema és interactiu, al posicionar el cursor sobre la part de l'esquema que us interessa, us apareixerà una etiqueta descriptiva de què és cada element.

Esquema d'una ICT

Informació relacionada

Les telecomunicacions com a servei essencial en els edificis

La importància que avui en dia tenen les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) fa que les infraestructures i serveis de telecomunicacions es considerin ja un servei bàsic en un edifici, com ho son el de la llum, l’aigua o el gas. Per això, d’acord amb la normativa vigent sobre infraestructures comunes de telecomunicacions (ICT) es preveu que, com a tràmit previ a l’obtenció de la llicència de primera ocupació d’un edifici, caldrà acreditar que s’ha complert amb tots els requisits reglamentaris, que preveu la presentació davant la Generalitat de Catalunya del projecte tècnic d’ICT, butlletí d’instal·lació emès per l’empresa instal·ladora habilitada i, en cas d’edificis grans, certificat d’un enginyer, o enginyer tècnic, de telecomunicacions. La Direcció General de Comunicacions Electròniques acredita aquest compliment mitjançant l’emissió d’un certificat administratiu.

Edificis on és obligatòria la ICT

Des de fa més de deu anys els edificis de nova construcció, o aquells que hagin estat objecte d’una rehabilitació integral, que s’acullin al règim de propietat horitzontal (és a dir, que tinguin elements comuns) han de disposar d’ICT. Igualment, aquells edificis que s’arrendin per períodes superiors a un any també han de disposar d’infraestructura comuna. Aquesta obligació afecta a construccions plurifamiliars (edificis de pisos), conjunts d’habitatges unifamiliars amb zones comunes i, fins i tot, a edificacions d’ús no residencial. En cas de dubte, per saber si el vostre edifici disposa d’ICT o hauria de tenir-ne, podeu adreçar-vos al Negociat de Tramitació de Telecomunicacions, de la Direcció General de Comunicacions Electròniques.

Drets i deures dels ciutadans en relació amb la ICT

Drets

  • La propietat de l'edifici ha de disposar d'un exemplar del projecte tècnic d'ICT i del butlletí d’instal·lació emès per l’empresa instal·ladora habilitada que ha realitzat la instal·lació. En cas d’edificis de més de 20 habitatges, també cal un certificat d’un enginyer que en doni el vistiplau.
  • Els propietaris dels habitatges han de gaudir, en el moment d'accedir-hi, dels avantatges que suposa la instal·lació de la ICT, pel que fa a l'accés lliure i de qualitat als serveis de telecomunicació, sense haver de fer instal·lacions addicionals.
  • El propietari o arrendatari de l'habitatge pot reclamar davant la Direcció General de Comunicacions Electròniques en cas que el promotor de l'edifici no hagi complert la normativa d'ICT, d’acord amb els terminis establerts per la Llei General de Telecomunicacions.
  • Els propietaris dels habitatges tenen dret a demanar que les persones que hagin de fer tasques d'instal·lació o de manteniment al seus habitatges s'acreditin degudament. A aquest efecte, la Direcció General de Comunicacions Electròniques distribueix adhesius i carnets per a identificar les empreses inscrites al Registre d'instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya.

Model de carnet i adhesiu d'empresa instal·ladora habilitada

Deures

  • La propietat de l'edifici és responsable de l'ús, de la conservació i del manteniment de la ICT. Tant la propietat de l'edifici com l'instal·lador responsable de la infraestructura han de facilitar al personal d'Inspecció dels Serveis de Telecomunicació de la Generalitat de Catalunya la realització de les inspeccions que s'efectuïn i, amb aquesta finalitat, permetre l'accés a les instal·lacions i a la documentació que els sigui requerida.
  • Els propietaris dels habitatges hauran de connectar-se a la ICT i no podran efectuar una instal·lació individual per a un servei que aquesta ja ofereixi. Si no existís ICT (edificis antics) o no s'oferís el servei interessat (altres serveis no obligatoris per la normativa ICT), podrà realitzar-se una instal·lació individual, previ compliment dels tràmits establerts normativament.
  • Amb caràcter previ a la modificació o substitució d'una instal·lació existent, la comunitat de propietaris està obligada a efectuar una consulta per escrit als seus titulars perquè declarin, també per escrit, els serveis que reben a través d'ella, a fi i efecte que amb la modificació continuï essent possible la recepció dels serveis declarats.

Manual d’ús de la ICT

D’acord amb el Reglament aprovat pel RD 346/2011, els usuaris han de disposar d’un manual d’ús que descrigui de manera didàctica les possibilitats i funcionalitats que ofereix la infraestructura de telecomunicacions del seu edifici, així com les recomanacions de manteniment. Aquest manual s’ha de lliurar obligatòriament a la propietat en els edificis amb llicència d’obra posterior a 1 d’octubre de 2011. L’elaboració del manual és responsabilitat de l’empresa instal·ladora, excepte si hi ha direcció d’obra.

Contingut del manual d’ús de la ICT:

L’objectiu d’aquest manual és informar als usuaris sobre les funcionalitats de l’habitatge. Per tant, és imprescindible que el llenguatge utilitzat sigui entenedor per a persones no expertes i que inclogui descripcions visuals, com ara croquis, esquemes i fotografies. També ha de contenir informació sobre la documentació de les instal·lacions, així com de la normativa reguladora. A continuació es relaciona el contingut mínim d’un manual:

Manteniment de les ICT

El Govern de la Generalitat recomana la contractació del manteniment periòdic de les infraestructures de telecomunicacions, ja siguin ICT o instal·lacions anteriors. Aquesta recomanació es basa en la millora de la qualitat de les instal·lacions i la conveniència de mantenir-les en bon estat, especialment les antigues. Un bon manteniment ha de permetre, a més, tenir les instal·lacions al dia, atesos els constants canvis i evolucions de la tecnologia.

Adaptació de la Infraestructura

Els constants canvis tecnològics impliquen que, sovint, calgui adaptar la instal·lació de l’edifici per adequar-se a novetats pel que fa, principalment, al servei de televisió. Així, actualment està prevista una modificació dels canals de TV per alliberar una part de la banda d’emissió que ha de ser ocupada per serveis de telefonia mòbil de 4a generació. Aquesta actuació, coneguda com a “dividend digital”, afectarà a la majoria d’instal·lacions, ja que s’hauran d’adaptar els sistemes de capçalera (amplificadors) de les instal·lacions comunitàries. També pot afectar a instal·lacions individuals, fent necessària la instal·lació de filtres. Per realitzar aquestes adaptacions caldrà contractar els servis d’una empresa instal·ladora habilitada, que disposarà d’informació tècnica sobre aquest procés, així com de les dates del seu inici i finalització.

Empreses instal·ladores de telecomunicacions habilitades

Per desenvolupar aquesta activitat cal estar habilitat. La Generalitat de Catalunya, mitjançant la Direcció General de Comunicacions Electròniques, gestiona el Registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya, en el qual s’inscriuen les empreses que volen exercir professionalment i compleixen els requisits que garanteixen la seva professionalitat.

Es poden consultar les empreses instal·ladores habilitades al cercador següent:

Edificis de Catalunya amb ICT

Comproveu quins edificis disposen d'infraestructura comuna de telecomunicacions (ICT), d'acord amb la informació de que disposa la Generalitat de Catalunya, en compliment de la normativa vigent en la matèria.

Data d'actualització:  18.07.2016