• Imprimeix

Autoconsum

L'autoconsum  és el consum per part d'un o diversos consumidors d'energia elèctrica provinent d'instal·lacions de producció pròximes a les de consum i associades als mateixos. 

Aquesta definició es desprèn del Reial decret llei 15/2018, de 5 d'octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors, una normativa de publicació recent que ha introduït canvis en relació a la tramitació de les instal·lacions generadores d'energia elèctrica d'autoconsum.

El procediment d'urgència amb el qual aquesta norma ha estat desenvolupada ha fet que inclogui múltiples referències a desenvolupaments reglamentaris que es troben, ara per ara, pendents. També cal fer constar que, malgrat haver estat convalidat, el RD-Llei 15/2018 s'està tramitant com a projecte de llei i que, per tant, fruït d'aquesta tramitació pot ésser objecte de modificacions.

Totes les instal·lacions hauran de seguir els procediments administratius que es troben al llistat tot seguit, depenent del cas. Cal tenir en compte que les instal·lacions aïllades i els grups de socors queden al marge d'aquesta normativa i per tant es tramitaran com es feia fins ara.

Tràmits per a instal·lacions generadores d’autoconsum

Tràmits associats al cas a: Instal·lació generadora d'autoconsum tipus 1 de fins a 100 kW

Comunicació posada en servei

 

Tràmits associats al cas b: Instal·lació generadora d'autoconsum tipus 1 de més de 100 kW

Sol·licitud d’autorització administrativa prèvia i de construcció

Sol·licitud d’explotació provisional per a proves (només per a les tecnologies en què sigui necessari fer proves).

Sol·licitud d’explotació definitiva

 

Tràmits associats al cas c  i d: Instal·lació generadora d'autoconsum tipus 2 de fins 100kW

Sol·licitud d’explotació provisional per a proves (només per a les tecnologies en què sigui necessari fer proves).

Sol·licitud d’explotació definitiva.

Sol·licitud d’inscripció prèvia al Registre d’Instal·lacions de Producció d’Energia Elèctrica (aquest tràmit és voluntari).

Sol·licitud d’inscripció definitiva al Registre d’Instal·lacions de Producció d’Energia Elèctrica (aquest tràmit és voluntari).

 

Tràmits associats al cas e Instal·lació generadora d'autoconsum tipus 2 de més de 100 kW

Sol·licitud autorització administrativa prèvia i de construcció.

Sol·licitud d’explotació provisional per a proves i inscripció prèvia al Registre d’Instal·lacions de Producció d’Energia Elèctrica (només per a les tecnologies en què sigui necessari fer proves).

Sol·licitud d’explotació definitiva i inscripció definitiva al Registre d’Instal·lacions de Producció d’Energia Elèctrica.

  

Tots aquests tràmits estaran disponibles en breu i s’hauran de fer per internet, amb certificat digital, a través de Canal Empresa, l’apartat Tràmits del web del Departament d’Empresa i Coneixement, així com l’apartat de Tràmits de Gencat.cat.

 

Instal·lacions autoconsumidores d’energia elèctrica a l’entrada en vigor del Reial decret llei 15/2018

Les instal·lacions que s’hagin legalitzat sota normatives anteriors d’autoconsum (RD 1699, RD 900) seran inscrites d’ofici per  l’Administració en el Registre d’autoconsum tot mantenint la tipologia original que correspon a la normativa sota la qual es van tramitar (RD 1699, RD 900).

Les instal·lacions que s’hagin legalitzat sota altres normatives anteriors no específiques d’autoconsum (RD 413 i anteriors) no s’inscriuran d’ofici el Registre d’autoconsum per la qual cosa els titulars hauran de comunicar a l’òrgan competent en matèria d’energia de la Generalitat la seva condició d’instal·lació d’autoconsum el més aviat possible. La inscripció prèvia en el Registre estatal d’autoconsum no eximeix d’aquesta comunicació.

Els titulars de les instal·lacions que desitgin adaptar-se al nou RDL ho hauran de comunicar /sol·licitar a l’òrgan competent.

Data d'actualització:  18.12.2018