• Imprimeix

Horaris comercials

Els establiments comercials dedicats essencialment a la venda al públic de mercaderies: horari general d'obertura al públic un màxim de 12 hores diàries, entre les 7.00 i les 22.00, de dilluns a dissabte, amb l'obligació de tancar diumenges i festius no específicament autoritzats. Els establiments dedicats essencialment a la prestació de serveis: horari d'obertura lliure.

Altres obligacions

Publicitat de l'horari adoptat. Dins dels paràmetres establerts l'horari d'obertura i tancament dels establiments comercials és lliure i tots els establiments comercials han d'exhibir l'horari adoptat de tal manera que sigui visible al públic des de l'exterior de l'establiment. Els dies 24 i 31 de desembre els establiments comercials han d'avançar el seu horari de tancament a les 20.00 i els dies 1 de gener, i 25 de desembre han de romandre tancats.

Excepcions generals

a)
8 festius per a l'any 2017 que es determinen mitjançant l'Ordre EMO/156/2015, de 22 de maig, en que tots els comerços poden romandre oberts al públic. Aquests festius són: 8 de gener, 2 de juliol, 1 de novembre, 6, 8, 10, 17 i 24 de desembre, més 2 festius que determina cada ajuntament per al seu terme municipal.
D'acord amb el que preveu aquesta Ordre, els ajuntaments han de comunicar a la Direcció General de Comerç els 2 festius addicionals designats, abans del dia 30 d'octubre de 2015 en el cas de l'any 2016, i del dia 31 d'octubre de 2016 en el cas de l'any 2017. Els establiments comercials situats en municipis els ajuntaments dels quals no hagin presentat la comunicació preceptiva dins del termini previst podran obrir al públic els dies 1 de novembre i 4 de desembre en el cas de l'any 2016, i el dia 12 d'octubre i 3 de desembre en el cas de l'any 2017.

b) Tal i com preveu l'article 2 de l'Ordre EMO/156/2015, els ajuntaments poden substituir fins a dues dates del calendari general de 8 festius d'acord amb les condicions establertes a la Llei 3/2014, de 19 de febrer i a l'esmentada Ordre.

c) Els establiments dedicats essencialment a la venda de productes de pastisseria, rebosteria, xurreria, pa, plats preparats, premsa, flors i plantes i la venda de combustibles i carburants, no tenen cap limitació per determinar l'horari d'obertura dels seus establiments al públic.

d) Tampoc tenen cap limitació per determinar el seu horari d'obertura els establiments instal·lats en punts fronterers, estacions i mitjans de transport terrestre, marítim i aeri.

e) Tampoc tenen cap limitació els establiments comercials situats en locals o recintes d'afluència turística com ara museus, monuments i centre recreatius turístics i que hi estiguin directament vinculats pel producte comercialitzat.

f) Tampoc tenen cap limitació els establiments comercials situats en establiments hotelers sempre que l'activitat que s'hi desenvolupi tingui caràcter permanent i no s'hi pugui accedir directament des del carrer.

g) Els establiments de venda personalitzada o en règim d'autoservei els titulars dels quals són petites o mitjanes empreses comercials, que no pertanyin a grups o cadenes de distribució, sempre que la superfície de venda no superi l'establerta per reglament per al format d'autoservei (150m2), com a màxim, i tinguin una oferta orientada exclusivament a productes de compra quotidiana d'alimentació. Aquests establiments tenen l'obligació d'avançar el seu horari de tancament a les 20.00 els dies 24 i 31 de desembre i han de romandre tancats els dies 1 de gener i 25 de desembre.

h) Les botigues de conveniència. Són establiments comercials amb una superfície de venda inferior a 500m2 i que distribueixen la seva oferta, de manera similar, entre tots i cadascun dels següents grups d'articles: -llibres, diaris i revistes-; -productes d'alimentació; -discos i vídeos-; i -joguines, regals i articles diversos-. Aquests establiments han de romandre oberts al públic divuit hores al dia com a mínim. Aquests establiments també hauran d'avançar el seu horari de tancament a les 20.00 els dies 24 i 31 de desembre i han de romandre tancats els dies 1 de gener i 25 de desembre.

Excepcions especials

Les següents excepcions només podran ser aplicables quan hagin estat degudament autoritzades per l'administració competent d'acord amb el que estableix la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d'horaris comercials.

a) Establiments comercials situats en municipis considerats com a turístics a efectes d'horaris comercials que en tot cas hauran d'avançar el seu horari de tancament a les 20.00 els dies 24 i 31 de desembre i han de romandre tancats els dies 1 de gener i 25 de desembre.

b) Establiments comercials situats a l'entorn immediat dels mercats de marxants durant el mateix horari en què es faci el mercat.

c) Establiments comercials de menys de 150m2 situats en municipis de menys de 5.000 habitants.
Data d'actualització:  22.06.2017

Més informació