• Imprimeix

Nivells d'intervenció administrativa

S'estableixen dos nivells d’intervenció administrativa en relació a la implantació, ampliació, canvi d’activitat, remodelació i canvi de titularitat dels establiments comercials.
a) Règim de comunicació.
b) Règim de llicència comercial.

a) Estan sotmeses a règim de comunicació:

- Les noves implantacions, les ampliacions i els canvis d’activitat d’establiments comercials individuals o col·lectius amb una superfície de venda igual o superior a 400 metres quadrats i inferior a 800 metres quadrats i les seves ampliacions quan siguin inferiors a 800 metres quadrats de superfície total de venda després de l’ampliació.

- Les noves implantacions, les ampliacions i els canvis d’activitat d’establiments comercials individuals o col·lectius situats en trama urbana consolidada (TUC) amb una superfície de venda igual o superior a 800 metres quadrats i inferior a 2.500 metres quadrats i les seves ampliacions quan siguin inferiors a 2.500 metres quadrats de superfície total de venda després de l’ampliació, llevat de les excepcions previstes a l’article 9.3.a).

- Els canvis de titular i les remodelacions dels establiments comercials individuals o col·lectius amb una superfície de venda igual o superior a 400 metres quadrats.

- Les noves implantacions, els canvis d’activitat d’establiments comercials singulars, individuals o col·lectius, amb una superfície de venda igual o superior a 400 metres quadrats i inferior a 5.000 metres quadrats i les seves ampliacions quan siguin inferiors a 5.000 metres quadrats de superfície de venda total després de l’ampliació.

- Quan es tracti d’establiments comercials individuals o col·lectius amb una superfície de venda igual o superior a 1.300 metres quadrats i inferior a 2.500 metres quadrats, a més s’ha de presentar una declaració responsable, on ha de constar, com a mínim, la categoria de l’establiment, que el projecte presentat es du a terme en una localització adient i compta amb la dotació d’aparcament que reglamentàriament s’estableixi.

b) Estan sotmeses al règim de llicència comercial:

- Les noves implantacions i els canvis d’activitat d’establiments comercials, individuals o col·lectius, amb una superfície de venda igual o superior a 2.500 metres quadrats i les seves ampliacions quan la superfície de venda sigui igual o superi, abans o després de l’ampliació, els 2.500 metres quadrats.

- Les noves implantacions i els canvis d’activitat d’establiments comercials, individuals o col·lectius amb una superfície de venda igual o superior a 800 metres quadrats i inferior a 2.500 metres quadrats que es situïn fora de la TUC, quan s’acullin a les excepcions previstes a l’article 9.3.a).

- Les noves implantacions i els canvis d’activitat dels establiments comercials singulars, individuals o col·lectius, amb una superfície de venda igual o superior a 5.000 metres quadrats i les seves ampliacions quan, abans o desprès de l’ampliació, s’iguali o superi aquesta superfície de venda.

Data d'actualització:  07.06.2011