• Imprimeix

Regulació de les activitats firals

Es consideren activitats firals les manifestacions comercials que tenen per objecte l'exposició de béns o l'oferta de serveis per afavorir-ne el coneixement i la difusió, promoure contactes i intercanvis comercials i apropar l'oferta de les diverses branques de l'activitat econòmica a la demanda, si tenen les característiques següents:

-Tenir una durada limitada en el temps
- Reunir una pluralitat d'expositors 

Les activitats firals es classifiquen en:
Fira: Activitat firal de caràcter periòdic que s'adreça principalment al públic professional i que no admet la venda directa amb retirada de mercaderia del recinte firal.
Exposició o mostra: Activitat firal que no té una periodicitat establerta, que s'adreça principalment al públic professional, i que no admet la venda directa amb retirada de mercaderia del recinte firal.
Fira mercat: Activitat firal de caràcter periòdic en la qual s'admet eventualment la venda directa amb retirada de mercaderia i que s'adreça al públic general. 

Queden excloses d'aquests conceptes: 
- Les exposicions universals, que es regeixen per la Convenció de París del 22 de novembre de 1928.
- Les activitats firals dedicades als productes de la cultura, l'educació, la ciència, l'art, el civisme i els serveis socials, llevat que s'adrecin principalment al públic professional.
- Les activitats promocionals de qualsevol tipus organitzades pels establiments comercials.
- Els mercats adreçats al públic en general, l'activitat dels quals sigui la venda directa amb retirada de mercaderia, malgrat que rebin la denominació tradicional de fira.

Comunicació de les activitats firals (fires o exposicions i fires-mercat)

La realització de fires i d'exposicions ha de ser objecte de comunicació prèvia a l'Administració de la Generalitat.

La realització de fires-mercat en espais que no formen part del domini públic ha de ser objecte de comunicació prèvia a l'ajuntament del municipi on ha de tenir lloc. Si la fira-mercat es pretén realitzar en espais que formen part del domini públic, cal l'autorització de l'ajuntament.

Informació relacionada

Registre d'activitats firals

El Registre d'activitats firals de Catalunya depèn de la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya. S'hi inscriuen d'ofici les fires i exposicions que han estat comunicades a la Generalitat de Catalunya i les fires-mercat comunicades o, si escau, autoritzades pels ajuntaments. A aquest efecte, els ajuntaments han d'informar a l'Administració de la  Generalitat sobre les activitats firals que es realitzin en el seu municipi, per tal que puguin ser inscrites.

Data d'actualització:  12.09.2012