Què són les Trames Urbanes Consolidades (TUC)?

Són, bàsicament, les àrees on majoritàriament viu la població, en les quals s'han d'implantar, amb caràcter general, els establiments comercials.

Concretament, inclouen els àmbits següents

  1. Els assentaments de naturalesa complexa configurats pel nucli històric i els seus eixamples on, d'acord amb el planejament urbanístic vigent, l'ús residencial és dominant i compatible amb l'ús comercial.

  2. Les àrees residencials plurifamiliars contínues als assentaments a què fa referència l'apartat a), compreses dins el sòl urbà o sòl urbanitzable amb ordenació urbanística detallada aprovada i vigent on, d'acord amb el planejament urbanístic l'ús residencial és dominant i els usos comercials estan inserits amb els usos residencials.

  3. Les àrees residencials plurifamiliars no contínues amb les àrees a què fan referència els apartats a) i b), compreses dins el sòl urbà o sòl urbanitzable amb ordenació urbanística detallada aprovada i vigent on, d'acord amb el planejament urbanístic l'ús residencial és dominant i els usos comercials estan inserits amb els usos residencials, sempre que tinguin una densitat bruta superior a quaranta habitatges per hectàrea.

  4. Les àrees residencials unifamiliars contigües als assentaments o a les àrees a què fan referència les lletres a) ,b) i c), compreses dins el sòl urbà o sòl urbanitzable amb ordenació urbanística detallada aprovada i vigent.


S'entén per àrees residencials el conjunt format per les zones d'aprofitament privat incloses en polígons d'actuació urbanística en sol urbà o en sectors en sol urbà o urbanitzable amb planejament urbanístic derivat aprovat i vigent, amb ús residencial dominant, i els sistemes que les vertebren, sempre que configurin una ordenació unitària que doni continuïtat al conjunt del teixit urbà residencial.

Qui ha de delimitar les TUC?

Els municipis amb una població de més de 5.000 habitants i de les capitals de comarca han de delimitar gràficament el perímetre corresponent a les TUC.

Com es delimiten les TUC?

L'Ajuntament és qui delimita el perímetre de les TUC.

En la primera delimitació l'Ajuntament, amb el tràmit previ d'informació pública pel termini d'un mes, ha de trametre l'acord del Ple relatiu a la proposta de delimitació de la trama urbana consolidada a la direcció general competent en matèria d'urbanisme, juntament amb la documentació següent: 

  • Memòria justificativa de la proposta.
  • Plànols a escala dels àmbits a incloure a la trama urbana consolidada.
  • Expedient administratiu de la tramitació de la proposta

Les modificacions de les TUC per incorporar àrees residencials plurifamiliars o unifamiliars continues, de les descrites amb anterioritat (art. 7) es poden sol·licitar mitjançant una nova figura de planejament urbanístic que estableixi l'ordenació detallada dels àmbits esmentats i especifiqui una nova delimitació de la TUC.

En els sectors incorporats a la nova delimitació de la TUC no es poden obrir establiments comercials subjectes a llicència comercial fins que les obres d'urbanització dels sectors es trobin executades.

Qui aprova les TUC?

La direcció general competent en matèria d'urbanisme és qui aprova la TUC, prèvia sol·licitud d'un informe preceptiu i vinculant en cas de ser desfavorable a la direcció general competent en matèria de comerç.

Les TUC es publiquen a través del portal de difusió telemàtica del planejament urbanístic i també es poden consultar a la web del departament competent en matèria de comerç.