Establiments comercials: Llicències comercials i Comunicacions

S'estableixen dos nivells d'intervenció administrativa en relació a la implantació, ampliació, canvi d'activitat, remodelació i canvi de titularitat dels establiments comercials.

 

 

Quins establiments han de sol·licitar Llicència Comercial?

 • Les noves implantacions i els canvis d'activitat d'establiments comercials, individuals o col·lectius, amb una superfície de venda igual o superior a 2.500 metres quadrats i les seves ampliacions quan la superfície de venda sigui igual o superi, abans o després de l'ampliació, els 2.500 metres quadrats.

 • Les noves implantacions i els canvis d'activitat d'establiments comercials, individuals o col·lectius amb una superfície de venda igual o superior a 800 metres quadrats i inferior a 2.500 metres quadrats que es situïn fora de la TUC, quan s'acullin a les excepcions previstes a l'article 9.3.a) i 9.3. b).

 • Les noves implantacions i els canvis d'activitat dels establiments comercials singulars, individuals o col·lectius, amb una superfície de venda igual o superior a 5.000 metres quadrats i les seves ampliacions quan, abans o desprès de l'ampliació, s'iguali o superi aquesta superfície de venda.

 

Com i on s'ha de presentar la Llicència Comercial?

La sol·licitud de llicència comercial s'ha de presentar a la direcció general competent en matèria de comerç, a través de la finestreta única empresarial per mitjà dels canals de comunicació habilitats i d'acord amb el que preveu la llei de procediment administratiu.

 

Què ha de contenir la Llicència Comercial?

La llicència comercial s'ha de formalitzar mitjançant el formulari normalitzar i ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

 • Projecte bàsic, signat per una persona professional qualificada, amb els continguts mínims que estableix el Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel que s'aprova el Codi tècnic d'edificació, i amb el mateix nivell de detall exigible per a la llicència d'obres municipal i en tot cas ha d'incorporar els paràmetres necessaris per verificar que la localització és correcta, d'acord amb el que estableix l'article 9 d'aquest Decret llei, que s'adequa als paràmetres urbanístics vigents i que s'han adoptat els criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, d'acord amb el Decret 21/2006, de 14 de febrer.
 • Memòria i plànols generals, a escala i acotats, d'emplaçament, accessos i aparcament, i també de plantes, alçats i seccions, així com la distribució de l'oferta, especificant la superfície de cadascun dels locals. En els casos d'ampliacions, cal aportar els plànols corresponents a l'establiment existent i al projecte proposat.

 • Declaració responsable signada per la persona promotora, la titular de l'activitat comercial o la persona que les representi, en la qual es declari que s'ha fet efectiu el pagament de la primera fracció de la taxa per a la tramitació de la llicència comercial segons la normativa vigent.

 • Acreditació de la disponibilitat dels terrenys o de l'edificació on es pretén desenvolupar el projecte proposat.

 • Acreditació, si s'escau, del compliment de les condicions establertes a l'article 9.3.a) i 9.3 b).

 • La documentació que d'acord amb l'article 14 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada, és necessària per informar sobre l'impacte del projecte en la mobilitat generada.

 • La documentació necessària per emetre l'informe d'impacte i integració paisatgística, d'acord amb el desplegament reglamentari de la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya, si s'escau.

 

Quins establiments han de presentar Comunicació?

 • Les noves implantacions, les ampliacions i els canvis d'activitat d'establiments comercials individuals o col·lectius amb una superfície de venda igual o superior a 400 metres quadrats i inferior a 2.500 metres quadrats i les seves ampliacions quan siguin inferiors a 2.500 metres quadrats de superfície total de venda després de l'ampliació, llevat de les excepcions establertes per l'article 9, que requereixen llicència comercial.

 • Les noves implantacions, els canvis d'activitat d'establiments comercials singulars, individuals o col·lectius, amb una superfície de venda igual o superior a 400 metres quadrats i inferior a 5.000 metres quadrats i les seves ampliacions quan siguin inferiors a 5.000 metres quadrats de superfície de venda total després de l'ampliació.

 • Els canvis de titular i les remodelacions dels establiments comercials individuals o col·lectius amb una superfície de venda igual o superior a 800 metres quadrats.

 

Com i on s’han de presentar la Comunicació?

Les empreses i ciutadans han de presentar aquestes comunicacions als ajuntaments del municipi que correspongui, a través de la finestreta única empresarial per mitjà dels canals de comunicació habilitats i d'acord amb el que preveu la llei de procediment administratiu.

Els ajuntaments han d'adreçar aquestes comunicacions a la direcció general competent en matèria de comerç, mitjançant el canal habilitat (servei EMC- Establiments comercials d'EACAT, seguint la ruta següent: Inici > Tràmits > Catàleg > EMC - Establiments comercials > Informació del servei), en el termini d'un mes, des de la seva presentació.

Els ajuntaments han trametre a la direcció general competent en matèria de comerç la documentació acreditativa de la representació legal, si s’escau, juntament amb l’annex de comunicació i la resta de documentació aportada amb el tràmit.

 

Què ha de contenir la Comunicació?

La comunicació, per donar compliment del que estableix el Decret llei 1/2009, ha d'anar acompanyada del projecte tècnic, que ha de contenir, com a mínim, la documentació gràfica següent:

 • Plànol de situació.
 • Plànol de la planta de l'establiment en què consti la superfície de venda amb la distribució de l'oferta comercial.
 • Plànol en què consti la dotació de l'aparcament amb la distribució de les places d'aparcament. En el cas que estigui justificada una rebaixa de places d'aparcament, cal disposar de l'informe justificatiu municipal corresponent.