Ordenació dels equipaments comercials

El Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials, té per finalitat regular l'ordenació dels equipaments comercials a Catalunya i simplificar els seus procediments.

En la planificació dels equipaments comercials s'han de tenir en compte les diverses necessitats i expectatives del conjunt de la ciutadania, es per això que aquest Decret té com objectius:

  • Afavorir la cohesió social.
  • La consecució de l'equilibri territorial.
  • La potenciació d'un model de ciutat compacta en què l'ús residencial s'harmonitza amb les activitats comercials i de serveis.
  • La reducció de la mobilitat per a evitar els desplaçaments innecessaris.
  • Assegurar l'adequada protecció dels entorns, inclosos els agrorurals i del medi ambient urbà, rural i natural.
  • La preservació del sòl agrari, del patrimoni històrico-artístic i del paisatge de Catalunya.

El Decret estableix els supòsits en els quals ha d'intervenir el Departament competent en matèria de comerç, que s'agrupen en els següents: