El Departament té competència en la tutela de les activitats de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya i del Consell General de Cambres de Catalunya, que exerceix la Secretaria General mitjançant l'Àrea corresponent. L'exercici de la tutela comporta, entre d'altres, les funcions de control de la legalitat de les actuacions de les cambres i el Consell, l'aprovació dels seus pressupostos i liquidacions així com els seus reglaments de règim interior, la potestat normativa, el control del procés electoral per a la renovació dels seus òrgans de govern i la resolució dels recursos corresponents.

Data d'actualització:  02.08.2018