• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Activitats firals

Qualsevol manifestació comercial que tingui per objecte l'exposició de béns o l'oferta de serveis per afavorir-ne el coneixement, la innovació i la difusió, promoure contactes i intercanvis comercials i apropar l'oferta de les diverses branques de l'activitat econòmica a la demanda, si tenen les característiques següents:

a) Tenir una durada mínima d'un dia, matí i tarda, i màxima de quinze dies consecutius, amb un màxim de dues edicions l'any.
b) Reunir una pluralitat d'expositors, en un recinte identificable, sia tancat o a l'aire lliure, amb els serveis adequats per als expositors i els visitants.

Fira: activitat firal de caràcter periòdic adreçada, principalment, al públic professional.

Fira mercat: activitat firal de caràcter periòdic adreçada al públic en general, en què també, de manera complementària, es poden dur a terme operacions comercials amb retirada de mercaderia.

  • Les exposicions universals, que es regeixen per la Convenció de París del 22 de novembre de 1928.
  • Les activitats congressuals. En el supòsit que se celebrin juntament amb una fira, només aquesta resta subjecta a l'àmbit d'aplicació d'aquest títol.
  • Les activitats que persegueixin fins d'interès cultural, educatiu, científic, artístic, cívic o social.
  • Les activitats promocionals o de venda de qualsevol tipus organitzades pels establiments comercials o per empreses especialitzades dedicades a l'organització d'aquest tipus d'esdeveniments. En tot cas, les empreses i les activitats comercials resten subjectes a aquesta llei i, especialment, a la normativa reguladora dels equipaments i dels horaris comercials.
  • Els mercats adreçats al públic en general l'activitat dels quals sigui la venda directa amb retirada de mercaderia, encara que rebin la denominació tradicional de fira.

La celebració de les fires resta subjecta a la comunicació prèvia, a l'inici de qualsevol dels tràmits necessaris perquè es pugui celebrar, al departament competent en matèria de fires. Aquesta comunicació ha d'ésser presentada per l'organitzador o, en nom seu, pel titular del recinte firal.

La celebració de fires mercat en espais que no són de titularitat pública resta subjecta a la comunicació prèvia a l'ajuntament del municipi on ha de tenir lloc la fira mercat, abans de l'inici de qualsevol dels tràmits necessaris perquè es pugui celebrar. Si l'activitat firal es vol fer en espais de titularitat pública, l'organitzador ha d'obtenir l'autorització prèvia de l'ajuntament.

La classificació de les activitats firals en fires i fires mercat no comporta cap reserva exclusiva de nom ni obliga a l'adopció d'aquest nom en la denominació de l'activitat firal.