Preguntes més freqüents sobre les subvencions per als cellers amb denominació d’origen afectats per la COVID-19

Els cellers inscrits en alguna de les Denominacions d'Origen (DO) de Catalunya que compleixin els requisits de l’Ordre EMC/195/2020, de 9 de novembre de 2020. Els requisits principals són els següents:

 1. Tenir la condició de celler d'acord amb la definició que estableix la base 2.2 de l’ordre de referència
 2. Estar inscrits a alguna de les denominacions d'origen de Catalunya.
 3. Tenir la condició de pime d'acord amb la base 2.3 de l’ordre de referència
 4. Tenir la seu social o seu operativa a Catalunya
 5. Tenir treballadors/ores afiliats al Sistema especial per a treballadors/ores per compte d'altri agraris en algun moment del període inclòs entre l'entrada en vigor de l'esmentat Reial decret 463/2020, i el 31 de desembre de 2020.
 6. Haver patit una reducció de la facturació de com a mínim el 20% durant el període inclòs entre el 14 de març de 2020, amb l'entrada en vigor de l'esmentat Reial decret 463/2020, i el 20 de juny de 2020, amb la finalització de l'última pròrroga de l'estat d'alarma, d'acord amb el també esmentat Reial decret 555/2020, de 5 de juny, i respecte del mateix període de l'any anterior.

La resta de requisits generals els podeu trobar a la base 3 de l’ordre esmentada.

La persona titular del celler pot ser persona jurídica o persona física.

El procediment és el de concurrència no competitiva.

Les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació i fins a exhaurir el pressupost de la convocatòria, fixat en 1.650.000,00 euros.

El nombre de treballadors/ores per compte d’altri que estiguin afiliats/ades al Sistema especial per a treballadors/ores per compte d'altri agraris en algun moment entre el 14 de març de 2020 i el 31 de desembre de 2020.

La data de l’alta pot ser anterior o posterior al 14 de març de 2020, mentre l’alta sigui vigent en algun moment del període entre el 14 de març de 2020 i el 31 de desembre de 2020.

La baixa, si existeix, ha de ser posterior al 14 de març de 2020, inclús posterior al 31 de desembre de 2020.

Alguns exemples:

 • Alta l’1 de març de 2020 i baixa el 30 de juny de 2020.
 • Alta el 15 d'abril de 2020 i baixa el 30 de setembre de 2020.
 • Alta l’1 de maig de 2020 sense baixa (indefinit).

En funció del temps d’alta de cada treballador/a al Sistema especial per a treballadors/ores per compte d'altri agraris.

Si la durada de l’alta és entre dos mesos i menys de quatre l’import és de 900,00 euros per treballador/a.

Si la durada és de quatre mesos o més, l’import és de 1.200,00 euros per treballador/a.

L’import màxim de la subvenció per persona beneficiària és de 6.000,00 euros.

Exemple 1:

 • Un treballador amb una alta d’entre dos mesos i menys de quatre: 900,00 euros.
 • Un treballador amb una alta de quatre mesos o més: 1.200,00 euros.
 • Quantia de la subvenció: 2.100,00 euros

Exemple 2:

 • Quatre treballadors amb una alta d’entre dos mesos i menys de quatre: 3.600,00 euros
 • Quatre treballadors amb una alta de quatre mesos o més: 4.800,00 euros
 • Quantia de la subvenció: 6.000,00 euros (tot i sumar 8.400,00 euros)

La durada mínima de l’alta és de dos mesos, sempre que en algun moment hagi coincidit en el període del 14 de març de 2020 al 31 de desembre de 2020.

S’entén de manera acumulada, encara que hi hagi períodes d’interrupció. Per exemple, si el treballador/a ha estat en situació d’ERTO sense cobrar prestació d’atur. 

Sí. Sempre que hagin estat en situació d’alta un temps acumulat mínim de dos mesos i que l’alta hagi coincidit en algun moment en el període del 14 de març de 2020 al 31 de desembre de 2020.

No. Per al càlcul de la quantia, els treballadors/ores han de ser contractats pel celler sol·licitant.

No. Per al càlcul de la quantia és tenen en compte només els treballadors/ores per compte d’altri afiliats al Sistema especial per a treballadors/ores per compte d'altri agraris.

No. Per al càlcul de la quantia es tenen en compte només els treballadors/ores per compte d’altri afiliats al Sistema especial per a treballadors/ores per compte d'altri agraris.

Les persones autònomes poden ser beneficiàries de les subvencions, sempre que tinguin treballadors/ores per compte d’altri que compleixin els requisits.

Des de les 9.00 h del dia 20 de novembre de 2020 a les 12.00 h del dia 17 de desembre de 2020 o fins a exhaurir el pressupost.

L'única manera vàlida de demanar l'ajut és telemàticament i a partir del formulari específic que es troba a internet, a Tràmits gencat o a Canal Empresa.

Si ets persona física, la pots presentar utilitzant l’idCAT Mòbil.

Si ets persona jurídica, has d’utilitzar un certificat digital.

Per sol·licitar una idCAT Mòbil s’ha de disposar de:

 • DNI o TIE
 • Targeta sanitària o MUFACE
 • Telèfon mòbil

Tota la informació sobre com obtenir-lo la podeu trobar en l’enllaç següent:  https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/#bloc1

No. Les dades que han de constar en el formulari les pot informar qualsevol persona però la tramesa del formulari només la pot signar la persona sol·licitant.

És de sis mesos des del dia de recepció de la sol·licitud.

La resolució de concessió de la subvenció es notificarà mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. Tanmateix, rebrà una comunicació al correu electrònic que ens hagi indicat a la sol·licitud.

L'import de la subvenció s'abonarà en un únic pagament en el moment en què es resolgui la concessió.

Sí. És compatible amb ajuts, subvencions i ingressos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol Administració o ens, públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

No. Després del pagament de la subvenció, el Departament d’Empresa i Coneixement comprovarà d’ofici el compliment dels requisits i la veracitat de les dades declarades a la sol·licitud.