Els establiments col·lectius són els que estan integrats per un conjunt d'establiments situats en un o en diversos edificis en un mateix espai comercial. 

Dos o més establiments comparteixen un mateix espai comercial si es dóna qualsevol d'aquestes circumstàncies:

 • Accés comú des de la via pública, d'ús exclusiu o preferent dels comerciants o clients de la zona comercial.
 • Aparcaments compartits o adjacents d'ús preferent per als clients de la zona comercial.
 • Serveis comuns per als comerciants o per als clients de la zona comercial.
 • Denominació o existència d'elements que conformen una imatge comuna.

 

En tot cas es consideren establiments col·lectius els centres comercials, les galeries comercials, els mercats municipals i els recintes comercials.

Per tal d'establir la superfície de venda dels establiments comercials s'han de considerar els espais dels establiments comercials en els quals s'exposen les mercaderies, inclosos els espais interns pels quals pot transitar el públic, els espais en els qual s'efectua el cobrament dels articles i/o servei, i la superfície destinada a prestar serveis complementaris relacionats amb els productes adquirits i a la qual pot accedir el públic.
També s'ha de considerar superfície de venda l'ocupada per les caixes, la superfície, la superfície destinada a prestar serveis relatius a informació, al pagament, així com els espais dedicats a l’atenció al públic, i a serveis de reparació o manipulació, en general, dels productes adquirits.
En els establiments comercials que disposen de seccions de venda personalitzada, es considera superfície de venda la zona ocupada pels venedors darrera del taulell, a la qual no té accés el públic.

Els establiments comercials es classifiquen en funció de la seva superfície de venda en:

 • Petits establiments comercials (PEC), establiments, individuals o col·lectius: < 800 m².
 • Mitjans establiments comercials (MEC), establiments, individuals o col·lectius: ≥ 800 < 1.300 m².
 • Grans establiments comercials (GEC), establiments, individuals o col·lectius:   ≥ 1.300 < 2.500 m².
 • Grans establiments comercials territorials (GECT), establiments individuals o col·lectius: ≥ 2.500 m².

Són establiments comercials singulars els de venda a l'engròs i els que desenvolupen alguna de les activitats següents: els establiments dedicats essencialment a la venda d'automoció i carburants, d'embarcacions i altres vehicles, de maquinària, de materials per a la construcció i articles de sanejament, de pirotècnia i els centres de jardineria i vivers.

 • Canvi d’activitat: el canvi o la modificació en el producte o gamma de productes que essencialment s'ofereixen en un establiment determinat. S'entén que un establiment comercial es dedica essencialment a la venda d'un producte o gamma de productes quan destina, com a mínim, un 80% de la seva superfície de venda a aquest producte.
 • Remodelació: qualsevol modificació física, de l'activitat o de les categories dels establiments comercials d'un centre comercial o d'una galeria que no impliqui una ampliació de la superfície de venda total autoritzada.
 • Canvi de titularitat: el canvi de titular de l'activitat comercial, sense cap altra modificació ni en l'estructura de l'establiment ni en el producte o gamma de productes que essencialment s'hi ofereixen.

Les trames urbanes consolidades inclouen els àmbits següents:
a) Els assentaments de naturalesa complexa configurats pel nucli històric i els seus eixamples on d'acord amb el planejament urbanístic vigent, l'ús residencial és dominant i compatible amb l'ús comercial.
b) Les àrees residencials plurifamiliars contínues als assentaments a què fa referència l'apartat a), compreses dins el sòl urbà o sòl urbanitzable amb ordenació urbanística detallada aprovada i vigent on, d'acord amb el planejament urbanístic, l'ús residencial és dominant i els usos comercials estan inserits amb els usos residencials.
c) Les àrees residencials plurifamiliars no contínues amb les àrees a què fan referència els apartats a) i b), compreses dins el sòl urbà o sòl urbanitzable amb ordenació urbanística detallada aprovada i vigent on, d’acord amb el planejament urbanístic, l’ús residencial és dominant i els usos comercials estan inserits amb els usos residencials, sempre que tinguin una densitat bruta superior a quaranta habitatges per hectàrea.

d) Les àrees residencials unifamiliars contigües als assentaments o a les àrees a què fan referència les lletres a), b) i c), compreses dins el sòl urbà o sòl urbanitzable amb ordenació urbanística detallada aprovada i vigent.

D'acord amb les determinacions anteriors s'ha de delimitar gràficament el perímetre corresponent a les TUC dels municipis amb una població de més de 5.000 habitants o que són capitals de comarca en el termini màxim de 6 mesos. L'òrgan competent per aprovar-les és la direcció general competent en matèria d'urbanisme (d'acord amb l'informe vinculant de la Direcció General de Comerç), prèvia audiència, si escau, a l'Ajuntament corresponent.
Es manté la vigència de les trames urbanes consolidades (TUC) annexes al Decret 379/2006, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial d'equipaments comercials i les posteriors aprovades per Ordre del Conseller, tot i que aquestes poden ser revisades d'acord amb les determinacions del Decret Llei.

Els establiments comercials es poden implantar amb caràcter general de la manera següent:

 

Els establiments comercials es poden implantar amb caràcter general de la manera següent:
Classificació Localització
(PEC)< 800 m² Sòl residencial dominant (dins o fora de la TUC)
(MEC) ≥ 800 < 1.300 m² Dins de la TUC de Municipis de > 5.000 habitants o capitals de comarca
(GEC) ≥ 1.300 < 2.500 m²
(GECT) ≥ 2.500 m² Dins de la TUC de > 50.000 habitants o capitals de comarca
(ECS) Tots els àmbits on s’admet l’ús comercial(dins o fora de la TUC)

Estan sotmeses a llicència comercial de la Generalitat:

 1. Les noves implantacions i els canvis d'activitat d'establiments comercials, individuals o col·lectius, amb una superfície de venda ≥ 2.500 m² i les seves ampliacions quan la superfície de venda sigui igual o superi, abans o després de l'ampliació, els 2.500 m².
 2. Les noves implantacions i els canvis d'activitat d'establiments comercials, individuals o col·lectius amb una superfície de venda ≥ 800 < 2.500 m² quan se situïn fora de la TUC (quan s'acullin a l’excepció de l’article 9.3.a o 9.3.b).
 3. Les noves implantacions i els canvis d'activitat dels establiments comercials singulars (ECS), individuals o col·lectius, amb una superfície de venda ≥ 5.000 m² i les seves ampliacions quan, abans o després de l'ampliació, s'iguali o superi aquesta superfície de venda.

Estan subjectes a comunicació, als ajuntaments corresponents, les noves implantacions, les ampliacions i els canvis d'activitat dels establiments comercials, individuals o col·lectius, amb una superfície ≥ 400 i < 2.500 m², llevat dels establiments amb una superfície ≥ 800 < 2.500 m² que es puguin localitzar fora de la TUC de manera excepcional, que estan subjectes a llicència comercial de la Generalitat. Per altra banda, cal indicar que els establiments comercials singulars (ECS) estan subjecte a règim de comunicació quan la seva superfície és ≥ 400 < 5.000 m². Finalment, val a dir que els canvis de titularitat i les remodelacions dels establiments de ≥ 800 m², també estan subjectes al règim de comunicació. En aquest sentit, cal assenyalar que en tots els casos l'Ajuntament ha d'adreçar la comunicació a la direcció general de Comerç en el termini màxim d'1 mes des de la seva recepció.

La comunicació ha d'anar acompanyada del projecte tècnic justificatiu del compliment dels requisits establerts per la normativa vigent per a accedir a l'exercici de l'activitat, signat per un tècnic competent, del certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l'activitat i del certificat d'acte de comprovació en matèria d'incendis, si s’escau.

El projecte tècnic ha de contenir, com a mínim, el plànol de situació, el plànol de la planta de l'establiment en què consti la superfície de venda amb la distribució de l'oferta comercial i el plànol en què consti la dotació de l'aparcament amb la distribució de les places d'aparcament (en el cas que estigui justificada una rebaixa de places d'aparcament, cal disposar de l'informe justificatiu municipal corresponent).

Les empreses i els ciutadans han de presentar les comunicacions, abans de l'obertura de l'establiment, a la finestreta única empresarial, per mitjà dels canals de comunicació que en cada moment s'habilitin.

Els ajuntaments han de trametre les comunicacions rebudes en el termini màxim d'1 mes a la direcció general competent en matèria de comerç, mitjançant els canals habilitats.

Els ajuntaments han de vetllar perquè, abans de l'obertura de l'establiment, s'hagi presentat la comunicació juntament amb la documentació que correspongui.

Els establiments comercials, individuals o col·lectius, amb una superfície de venda igual o superior a 1.300 m2 han de disposar de les ràtios mínimes d’aparcament per cada 100 m2 de superfície de venda següents: 

 1. Supermercat petit: 8 places.
 2. Supermercat gran: 10 places.
 3. Hipermercat petit: 12 places.
 4. Hipermercat mitjà: 14 places.
 5. Hipermercat gran: 18 places.
 6. Superfícies especialitzades i centres comercials de fabricants: 6 places.
 7. Galeria comercial i altres tipus d'establiments: 3 places.

Aquestes dotacions mínimes es poden revisar a la baixa, mitjançant un informe municipal, quan es consideri justificat per la tipologia de l'establiment projectat, la localització prevista per a aquest i la seva accessibilitat a peu o mitjançant transport públic.

La resta d’establiments comercials, amb una superfície de venda inferior a 1.300 m2, han de complir amb les ràtios establertes en el planejament urbanístic corresponent o altra normativa que els hi sigui d’aplicació.

Els ajuntaments, en el cas de formular, modificar o revisar el seu planejament urbanístic general, han de considerar l'ús comercial i concretar el sòl en el qual aquest ús és admès, d’acord amb la delimitació de la trama urbana consolidada aprovada del seu municipi, així com el règim de compatibilitats amb altres usos.
En la tramitació del planejament urbanístic general i derivat, i en la de les modificacions respectives, una vegada aprovats inicialment, s'ha de demanar informe al departament competent en matèria de comerç sobre les reserves de sòl per a usos comercials. Aquest informe, si és desfavorable, té caràcter vinculant.

La nova normativa no considera la figura dels POEC. No obstant això, el nou marc jurídic que estableix el Decret Llei 1/2009, del 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials estableix que els ajuntaments poden elaborar la planificació estratègica comercial del municipi, la qual s'ajusta a les determinacions d'aquest Decret llei.
Pel que fa referència als programes d'orientació per als equipaments comercials (POEC) en procés d'aprovació definitiva per la direcció general competent en matèria de comerç en el moment de l'entrada en vigor del Decret Llei 12/2009, del 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials s'han de tramitar d'acord amb el que estableix la Llei 18/2005, de 27 de desembre, d'equipaments comercials, i el Decret 378/2006, de 10 d'octubre, que la desenvolupa.