Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya

Les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya són corporacions de dret públic, sotmeses a la tutela de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Es configuren com a òrgans consultius i de col·laboració amb les administracions públiques, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar. Les cambres ostenten la representació, la promoció i la defensa dels interessos generals del comerç, la indústria, els serveis i la navegació.

Les cambres desenvolupen un paper fonamental en la vida econòmica com a prestadores de serveis públics. Tenen com a funcions més rellevants el foment de l’activitat econòmica general, la millora de la competitivitat de les empreses, el desenvolupament del teixit econòmic, la creació d’ocupació i el recolzament a les petites i mitjanes empreses.

A Catalunya existeixen 13 cambres: Barcelona, Sabadell, Terrassa, Manresa, Girona, Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Tàrrega, Lleida, Tarragona, Reus, Valls i Tortosa. Totes es coordinen a través del Consell General de les Cambres de Catalunya.

Totes les empreses, nacionals o estrangeres, que tenen activitat comercial, industrial, de serveis o naviliera amb establiments, delegacions o agències en el territori de la cambra en formen part automàticament i són electores, sense que se’n derivi cap obligació econòmica.

Què hi té a veure l’Àrea de les Cambres?

L’Àrea de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya, integrada dins del Departament d’Empresa i Treball, s’encarrega del control de la legalitat de les actuacions de les cambres, l'aprovació dels seus respectius pressupostos i liquidacions així com dels seus reglaments de règim interior, el control del procés electoral per a la renovació dels seus òrgans de govern i la resolució dels recursos corresponents.