Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya

Les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya són entitats encarregades de representar els interessos dels sectors econòmics, oferir serveis a les empreses i col·laborar amb l’Administració en l’exercici de funcions públiques.

A Catalunya existeixen 13 cambres: Barcelona, Sabadell, Terrassa, Manresa, Girona, Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Tàrrega, Lleida, Tarragona, Reus, Valls i Tortosa. Totes es coordinen a través del Consell General de les Cambres de Catalunya (CGCC).

Totes les empreses, nacionals o estrangeres, que tenen activitat comercial, industrial, de serveis o naviliera amb establiments, delegacions o agències en el territori de la Cambra en formen part automàticament i són electores, sense que se’n derivi cap obligació econòmica.

En l’actualitat, les Cambres catalanes compten amb un cens total de 682.000 empreses.

Què hi té a veure l’Àrea de les Cambres?

L’Àrea de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya, integrada dins del Departament d’Empresa i Coneixement, s’encarrega del control de la legalitat de les actuacions de les cambres, l'aprovació dels seus respectius pressupostos i liquidacions així com dels seus reglaments de règim interior, el control del procés electoral per a la renovació dels seus òrgans de govern i la resolució dels recursos corresponents.