Horaris comercials

Els establiments comercials poden adaptar el seu horari general d'obertura al públic amb els criteris següents:

 • Poden obrir un màxim de 75 hores setmanals, de dilluns a dissabte, en les franges horàries següents:
  • D'octubre a maig (ambdós inclosos):  de 6.00 h a 21.00 h.
  • De juny a setembre (ambdós inclosos): de 7.00 h a 22.00 h.
 • Tenen l'obligació de tancar els diumenges i festius.
 • Com a norma general, els establiments comercials han de romandre tancats els dies 1 i 6 de gener, el diumenge i el dilluns de Pasqua, l'1 de maig, el 24 de juny, l'11 de setembre i els dies 25 i 26 de desembre.

Dins d'aquests límits, cada comerç pot fixar lliurement l'horari d'obertura dels dies feiners així com l'horari dels diumenges i festius d'obertura autoritzada.

Els establiments comercials han d'exposar l'horari adoptat de manera que la informació sigui visible al públic, fins i tot amb l'establiment tancat.

Pel que fa als diumenges i festius en què els establiments sí que poden romandre oberts, la Generalitat fixa un calendari d'obertura i cada comerç pot obrir un màxim de vuit diumenges o festius a l'any. També podrà obrir dos festius més, d'acord amb el que determini cada municipi.

Per a l’any 2021 aquests vuit festius són: 3 i 10 de gener, 4 de juliol, 1 i 28 de novembre i 6, 8 i 19 de desembre.

D'altra banda, cada ajuntament, a més dels dos dies festius que pot fixar, també podrà substituir fins a dos dels vuit festius fixats per la Generalitat.

Les limitacions generals pel que fa a l'horari d'obertura d'establiments comercials no afecten els casos següents:

 • Els establiments dedicats essencialment a la venda de productes de pastisseria, rebosteria, xurreria, pa, plats preparats, premsa, flors i plantes, i les botigues a l'abast.
 • Els establiments instal·lats en punts fronterers i els que només són accessibles des de l'interior de les estacions i mitjans de transport terrestre, marítim i aeri.
 • La venda de combustibles i carburants, sense que aquesta excepció afecti els establiments comercials annexos a les gasolineres llevat que es limitin, essencialment, a la venda de recanvis i altres productes complementaris de l'automoció.
 • Els establiments situats en municipis turístics (consulteu la definició de municipi turístic).
 • L'activitat comercial de venda no sedentària autoritzada en sòl de titularitat pública i la que es duu a terme a les fires mercat.
 • Els establiments situats en l'entorn immediat dels mercats de marxants, que poden obrir durant el mateix horari en què es fa el mercat. Els ajuntaments, amb la delimitació prèvia de l'àrea corresponent, poden autoritzar l'obertura d'aquests establiments, i l'autorització acordada s'ha de comunicar al departament competent en matèria de comerç.
 • Les farmàcies, que es regeixen per la seva normativa específica.
 • Els establiments integrats en recintes d'afluència turística, com ara museus, exposicions, monuments, centres recreatius turístics, parcs d'atraccions o temàtics, als quals estan directament vinculats pel producte comercialitzat.
 • Els establiments comercials, de venda personalitzada o en règim d'autoservei, els titulars dels quals siguin autònoms, microempreses o petites empreses, d'acord amb el criteri de classificació europeu, sempre que la superfície de venda no superi els 150 m2, i que tinguin una oferta orientada essencialment a productes de compra quotidiana d'alimentació*.
 • Els establiments comercials, de venda personalitzada o en règim d'autoservei els titulars dels quals siguin autònoms, microempreses o petites empreses, d'acord amb el criteri de classificació europeu, situats en municipis de menys de 5.000 habitants, sempre que la superfície de venda no superi els 150 m2, amb l'autorització prèvia del ple municipal i la comunicació de l'ajuntament al departament competent en matèria de comerç*.
 • Els establiments comercials integrats en establiments hotelers, sempre que l'activitat que s'hi dugui a terme tingui caràcter permanent i no s'hi pugui accedir directament des del carrer.
 • Els establiments dedicats essencialment i de manera habitual a la venda de productes pirotècnics, que poden romandre oberts al públic, a més dels dies feiners, tots els diumenges i festius del mes de juny durant un màxim de quinze hores dins la franja horària compresa entre les set del matí i les deu del vespre.
 • Les activitats comercials efímeres, només si estan directament i exclusivament vinculades pel producte comercialitzat a un esdeveniment cultural, esportiu o firal amb el qual coincideix en el temps, independentment de la modalitat comercial en què es dugui a terme.
 • Els establiments dedicats essencialment i de manera habitual a la venda de llibres poden romandre oberts al públic els dies 22 i 23 d'abril, amb motiu de la diada de Sant Jordi, si un d'aquests dos dies o tots dos s'escauen en festiu.
 • Els establiments comercials dedicats essencialment a la venda de productes culturals o de lleure els titulars dels quals siguin autònoms, microempreses o petites empreses, d'acord amb el criteri de classificació europeu, amb una superfície de venda que no superi els 300 m2. S'ha d'establir, per mitjà d'una ordre del conseller del departament competent en matèria de comerç, la relació d'activitats comercials i els requisits per aplicar aquesta excepció.

* Afectat per la interposició de recurs d'inconstitucionalitat.

Els ajuntaments poden demanar, als efectes dels horaris comercials, d'acollir-se a la condició de municipi turístic si compleixen algun dels supòsits següents:

 • Si, per afluència estacional, la població del municipi equivalent a temps complet anual (ETCA) és superior a la xifra oficial de població empadronada segons l'Institut d'Estadística de Catalunya i si, a més, el nombre d'allotjaments turístics i segones residències és superior al nombre d'habitatges de residència primària.
 • Si en el municipi concorre alguna de les circumstàncies següents:
  • Disposa d'algun bé declarat patrimoni de la humanitat, d'algun immoble d'interès cultural integrat en el patrimoni historicoartístic o d'equipaments culturals que generin una afluència anual acreditada de visitants que superi el nombre d'habitants del municipi.
  • S'hi celebra algun gran esdeveniment esportiu o cultural de caràcter nacional o internacional.
  • Disposa d'alguna àrea comercial amb una oferta singular i clarament diferenciada de la que és comuna als centres comercials de les principals ciutats de Catalunya, la qual genera una afluència anual acreditada de visitants procedents de fora de Catalunya superior a un milió anual durant un període consecutiu de cinc anys.
  • Té més de 100.000 habitants i registra més de 600.000 pernoctacions l'any immediatament anterior.
  • Disposa d'una zona portuària on operen creuers turístics i acredita l'arribada per aquest mitjà de transport de més de 400.000 passatgers en el darrer any.

La determinació d'un municipi com a turístic, a l'efecte dels horaris comercials, s'ha de circumscriure al període estacional de l'any en què augmenta la població del municipi, d'acord amb els paràmetres abans esmentats.

En la circumstància de gran esdeveniment esportiu o cultural de caràcter nacional o internacional, la determinació del municipi com a turístic, a l'efecte dels horaris comercials, s'entén referida a les dates en què se celebra l'esdeveniment.