Regulació de les activitats firals

La Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires (DOGC núm. 7426, de 3 d’agost de 2017) estableix en el seu Títol V relatiu a les “Activitats Firals” la definició, els conceptes, la classificació, formats possibles i el corresponent règim d’intervenció administrativa, entre altres.

Es consideren activitats firals les manifestacions comercials que tenen per objecte l’exposició de béns o l’oferta de serveis per afavorir-ne el coneixement, la innovació i la difusió, promoure contacte i intercanvis comercials i apropar l’oferta de les diverses branques de l’activitat econòmica a la demanda si tenen les característiques següents:

  • Tenir una durada mínima d’un dia, matí i tarda, i màxima de quinze dies consecutius, amb un màxim de dues edicions l’any.
  • Reunir una pluralitat d’expositors, en un recinte identificable, sia tancat o a l’aire lliure, amb els serveis adequats per als expositors i els visitants.

S’exclouen expressament de l’àmbit d’aquesta llei:

  • Les exposicions universals
  • Els congressos
  • Les activitats que persegueixin fins d’interès cultural, educatiu, científic, artístic, cívic o social
  • Les activitats promocionals o de venda de qualsevol tipus organitzades pels establiments comercials o empreses especialitzades dedicades a l’organització d’aquest tipus d’esdeveniments.
  • Els mercats adreçats al públic general l’activitat dels quals sigui la venda directa amb retirada de mercaderia, encara que rebin la denominació tradicional de fira.

Pel que fa al concepte, les activitats firals poden ser:

  • fira: activitat firal de caràcter periòdic adreçada, principalment, al públic professional.
  • fira-mercat: activitat firal de caràcter periòdic adreçada al públic general, en què també, de manera complementària, es poden dur a terme operacions comercials amb retirada de mercaderia.

En quant a la classificació, les activitats firals poden ser multisectorials o monogràfiques en funció de si l’oferta exhibida representa diversos sectors econòmics o bé un de sol.

Les activitats firals resten subjecte a la comunicació prèvia, a l'inici de qualsevol dels tràmits necessaris perquè es pugui celebrar.

- En el cas de les fires, la comunicació s'ha de realitzar davant del departament competent en la matèria.

- En el cas de les fires-mercat, la comunicació i/o sol·licitud d'autorització (en el cas d'ocupació d'espais de titularitat pública) s'ha de realitzar davant de l'Ajuntament de la localitat de celebració.

Informació relacionada

El Registre d'activitats firals de Catalunya depèn de la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya. S'hi inscriuen d'ofici les fires que han estat comunicades a la Generalitat de Catalunya i les fires-mercat comunicades o, si escau, autoritzades pels ajuntaments. A aquest efecte, els ajuntaments han d'informar a l'Administració de la  Generalitat sobre les activitats firals que es realitzin en el seu municipi, per tal que puguin ser inscrites.

Data d'actualització:  20.11.2018