• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Subvencions per a sistemes d’emmagatzematge d’energia elèctrica amb bateries associats a instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum

Sol·licitar la subvenció

Sol·licitar la subvenció 21238 - Subvencions per a sistemes d’emmagatzematge d’energia elèctrica amb bateries associats a instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum Departament d'Empresa i Coneixement

El termini per presentar la sol·licitud és del 18 de desembre al 15 de gener de 2018. 

El termini màxim d'execució és de l'1 de gener de 2018 i fins a l'1 d'abril de 2019. 

Documentació a adjuntar a la sol·licitud: 

Per a tots els sol·licitants:

  • Pressupost complet i detallat del projecte.
  • Declaració sobre l'IVA, indicant si el suporta i no se'l pot deduïr o si es troba subjecte a règim de prorrata general o especial d'aquest impost o si no el suporta i se'l dedueix. Aquest document el trobareu al següent enllaç:

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/edificis/icaen-sistemes-demmagatzematge-denergia-electrica-amb-bateries-associats-a-installacions-fotovoltaiques-dautoconsum/http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/icaen-sistemes-demmagatzematge-denergia-electrica-amb-bateries-associats-a-installacions-fotovoltaiques-dautoconsum/

 

En el cas de comunitats de propietaris, a més de la documentació anterior:

  • Certificat del secretari de la comunitat o còpia de l’acta on s’acorda adquirir i instal·lar el sistema d’emmagatzematge subvencionat i sol·licitar la subvenció. En cas de no disposar d’aquesta documentació en el moment de la sol·licitud, s’haurà d’aportar en el moment de la justificació.
  • Còpia de l’acta de l’acord de la comunitat on es delega la representació per sol·licitar l’ajut.
  • Llista de totes les persones que integren la comunitat de propietaris amb indicació del número de document nacional d’identitat, el nom i els cognoms.

Per tots els sol·licitants:

a) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s'haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d'atorgament, i abans de rebre qualsevol pagament.

b) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).

c) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició que estableixen els articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).

d) Presentar declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar detall de l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

e) D'acord amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 29.12.2014), adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta que estableix el codi ètic inclòs a l'annex de l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol (DOGC núm. 7152, de 30.6.2016).

Cal tenir en compte que, en cas d'incompliment dels principis ètics i de les regles de conducta, és d'aplicació el règim sancionador que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions de l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències que prevegi la legislació vigent en matèria de subvencions.

f) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

g) Proposar a l'òrgan competent qualsevol canvi que, d'acord amb la normativa vigent, es pugui produir en la destinació de la subvenció, sense variar-ne la finalitat. Qualsevol canvi s'ha de notificar prèviament i per escrit a l'òrgan instructor abans de la finalització del termini d'execució, el qual valorarà la proposta de modificació i la pot acceptar, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i les condicions que estableixen aquestes bases. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats poden donar lloc al reintegrament total o parcial de la subvenció.

h) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin al Departament d'Empresa i Coneixement, i a les de control de l'activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

i) No subrogar la gestió de cap aspecte de l'activitat subvencionada.

  

En el cas de comunitats de propietaris:

Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals (BOE, núm. 269 de 10/11/1995); amb el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció (BOE núm. 27, de 31/01/1997); així com d'acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals (BOE núm. 298, de 13/12/2003).

El compliment d’aquests requisits s’acreditarà mitjançant la signatura de la declaració responsable que inclourà la sol·licitud de la subvenció.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.