Sol·licitar la subvenció 22054 - Subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectats econòmicament pel COVID-19 Departament d'Empresa i Treball

Ha finalitzat el termini de presentació de sol·licituds.

Si en la documentació que heu presentat hi ha algun error o mancança, se us requerirà que presenteu la documentació correcta:

 • Els requeriments de documentació es fan amb una publicació a l’ e-tauler
 • Si teniu un requeriment rebreu un correu amb un enllaç a on trobar la publicació.
 • Heu d’accedir al requeriment mitjançant l’enllaç que se us ha enviat per correu, o també podeu accedir directament a  l’e-tauler (https://tauler.seu.cat/inici.do ) i el menú de la dreta seleccioneu la Categoria Indústria i Energia.

El termini per sol·licitar les subvencions és del 12 de juny a l'1 de juliol de 2020.

Documentació a adjuntar a la sol·licitud, si escau:

 1. Certificat de manca de subministrament crític per part d’una empresa ubicada en un dels municipis de confinament de la Conca d'Òdena, signat pel proveïdor.
  Aquest certificat només és necessari en cas que la persona sol·licitant hagi estat afectada per manca de subministrament crític d’un proveïdor de la Conca d’Òdena i només es tindrà en compte per a la valoració dels punts del criteri territorial. 

 

 • Tenir  la condició de micro o petita empresa, sense tenir en compte la facturació. És a dir, tenir menys de 50 treballadors.
 • Haver patit una reducció superior al 33 % de la facturació durant el període inclòs entre l’1 de març de 2020 i el 30 d’abril de 2020 respecte del mateix període de l’any anterior.
 • En el cas d’empreses de serveis a la producció, el sector industrial ha de representar més del 50% de la seva facturació.
 • Tenir  seu social o operativa a Catalunya.
 • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s’haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d’atorgament, i abans de rebre qualsevol pagament.
 • No  trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari/ària que preveu la Llei 38/2003, general de subvencions i el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.
 • Complir els requisits que s'estableixen a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
 • Indicar els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i d’intervenir-hi en els centres de treball, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Aquest requisit només és aplicable en el cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones.
 • No haver estat sancionada, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l’any anterior a la convocatòria, o, si han estat sancionades, hagin aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.
 • Disposar, si escau, d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció de riscos laborals. Expressament, l’empresa beneficiària, declara l’adopció de les mesures de protecció necessàries per a la seguretat dels seus treballadors en l’àmbit de la pandèmia de la COVID-19.
 • Complir l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol classe de discriminació laboral entre homes i dones.
 • No tenir la consideració d’empresa en situació de crisi en data 31 de desembre de 2019, malgrat que en el moment de sol·licitar la subvenció estiguin en crisi a conseqüència del brot de la COVID-19.
 • No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent, després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut percebut il·legal i incompatible amb el mercat interior (a excepció dels ajuts destinats a reparar els perjudicis causats per determinats desastres naturals).
 • No estar afectat per cap de les situacions següents: incidències amb el Registre d’Acceptacions Impagades (RAI), amb l’Associació Nacional d’Establiments Financers de Crèdit (ASNF) o de caràcter judicial o fons propis negatius.
 • No haver estat condemnada en sentència ferma, ni la persona jurídica sol·licitant ni les persones físiques adscrites a l’execució de l’activitat subvencionada, per cap delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com per tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual, incloent-hi la pornografia.
 • Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.
 • Mantenir els llocs de treball amb contracte indefinit que tenia l’1 de març de 2020 almenys fins al 31 de desembre de 2020.
 • Estar adherit al codi ètic que figura com a annex a l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny.

 

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Preguntes més freqüents sobre les subvencions

Import de la subvenció

L’import màxim de subvenció per a empresa beneficiària serà el següent:

 • 7.500 euros per a empreses que tinguin un màxim de 5 treballadors amb contracte indefinit.
 • 12.000 euros per a empreses que tinguin entre 6 i 9 treballadors amb contracte indefinit.
 • 30.000 euros per a empreses que tinguin entre 10 i 24 treballadors amb contracte indefinit.
 • 60.000 euros per a empreses que tinguin entre 25 i 49 treballadors amb contracte indefinit.

 

Activitats i sectors beneficiaris de la subvenció inclosos en la CCAE

Com puc trobar el meu CCAE?

Empreses industrials:

 • 10 Indústria de productes alimentaris
 • 11 Fabricació de begudes
 • 12 Indústries del tabac
 • 13 Indústries tèxtils
 • 14 Confecció de peces de vestir
 • 15 Indústria del cuir i del calçat
 • 16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria
 • 17 Indústries del paper
 • 18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats
 • 19 Coqueries i refinació del petroli
 • 20 Indústries químiques
 • 21 Fabricació de productes farmacèutics
 • 22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques
 • 23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
 • 24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges
 • 25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips
 • 26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics
 • 27 Fabricació de materials i equips elèctrics
 • 28 Fabricació de maquinària i equips ncaa
 • 29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
 • 30 Fabricació d'altres materials de transport
 • 31 Fabricació de mobles
 • 32 Indústries manufactureres diverses

Empreses de serveis a la producció

 • 331 Reparació de productes metàl·lics, maquinària i equips
 • 332 Instal·lació de maquinària i equips industrials
 • 35 Subministrament d’energia elèctrica i gas
 • 36 Captació, potabilització i distribució d’aigua
 • 37 Recollida i tractament d'aigües residuals
 • 38 Tractament i eliminació de residus
 • 39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus