• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Subvencions per a l'adaptació de plataformes elevadores

Justificar la subvenció

Justificar la subvenció 21224 - Subvencions per a l'adaptació de plataformes elevadores Departament d'Empresa i Coneixement

El termini màxim per justificar la subvenció és d'un mes, un cop s'han acabat els treballs d'adequació de la plataforma elevadora. 

En el cas de treballs d'adequació que s'hagin realitzat prèviament, el termini per justificar la subvenció és d'un mes, a comptar des de la data de la notificació de l'atorgament de la subvenció. 

Documentació a adjuntar a la justificació:

  • Relació de les despeses.
  • Còpia de les factures que justifiquen les despeses que s'han realitzat.
  • Certificat CE de conformitat amb la Directiva 2006/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de maig de 2006, relativa a las màquines i per la qual es modifica la Directiva 95/16/CE, de màquines, autocertificat per l'empresa instal·ladora en cas que aquesta mateixa empresa sigui la que fabriqui la plataforma elevadora, o bé signada per un organisme notificat acreditat en la Directiva de màquines, en cas contrari.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.