• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Subvencions per a l'adaptació de plataformes elevadores

Sol·licitar la subvenció

Sol·licitar la subvenció 21224 - Subvencions per a l'adaptació de plataformes elevadores Departament d'Empresa i Coneixement

El termini per presentar la sol·licitud és del 21 de juliol  al 30 de setembre de 2018 o fins exhaurir pressupost.  

Documentació a adjuntar a la sol·licitud: 

 1. Annex de dades específiques.
 2. Pressupost complet i detallat dels treballs de reforma o adaptació de les plataformes elevadores on figurin totes les despeses previstes de manera detallada i desglossada.
 3. Informe tècnic signat per un organisme de control acreditat per treballar en el Reglament d'ascensors amb ascensors de velocitat inferior a 0,15 m/s i habilitat per treballar a Catalunya. Aquest informe ha de certificar que les reformes que s’han fet o que s’han de fer a la plataforma elevadora són necessàries per adequar-la a l'esmentat Reial decret 1644/2008, de 10 d'octubre.
  En cas que la reforma ja estigui executada, l'informe tècnic estarà signat per l'empresa instal·ladora d'aparells elevadors que hagi efectuat l'adaptació de la plataforma.
 4. En cas d'arrendament o usdefruit, el contracte i l'autorització de la propietat per poder fer la reforma de la plataforma.

  

 1. Disposar d'un informe tècnic signat per un organisme de control acreditat per treballar en el Reglament d'ascensors amb ascensors de velocitat inferior a 0,15 m/s, i habilitat per a treballar a Catalunya, que certifiqui que les reformes proposades per a la plataforma elevadora objecte de la subvenció són necessàries per adequar-la al Reial decret 1644/2008, de 10 d'octubre
  En cas que la reforma ja estigui executada, l'informe tècnic estarà signat per l'empresa instal·ladora d'aparells elevadors que hagi efectuat l'adaptació de la plataforma.
 2. La plataforma elevadora ha d’haver estat instal·lada abans del 30 de desembre de 2009, data en que va entrar en vigor el Reial decret 1644/2008.
 3. L'habitatge on estigui ubicada la plataforma ha de ser l'habitual o el primer habitatge de la unitat de convivència.
 4. L'habitatge habitual ha de ser una casa individual o unifamiliar. En cas que la persona sol·licitant sigui l'arrendatària o la usufructuària, caldrà aportar l'autorització de la persona propietària de l'habitatge o del seu tutor/a legal, si escau, per a la realització de les reformes.
 5. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social.
 6. No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen ser beneficiari, d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 7. Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició que s’estableixen al Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
 8. Pel que fa a les persones que es beneficien de l’adaptació de la plataforma elevadora han de:
  • Ser membres de la unitat de convivència de la persona sol·licitant de la subvenció.
  • Tenir 70 anys o més, o bé tenir un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33% amb un barem de mobilitat favorable.
  • Els ingressos de la unitat de convivència del sol·licitant no poden superar tres vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya ponderat (IRSC). Aquesta informació es pot consultar a l’apartat “Altres informacions” d’aquesta mateixa pàgina.
No hi ha taxes associades a aquest tràmit

Què són les plataformes elevadores?

Són aparells elevadors  que se solen fer servir, normalment, per a la mobilitat vertical en l’àmbit domèstic en aquelles llars que tenen més d’una planta i que per tant  són una eina d’ajuda essencial per a aquelles persones que tenen una mobilitat reduïda, com ara persones grans o persones amb una discapacitat.

D’acord amb la normativa vigent, aquests aparells, ja siguin plataformes elevadores o ascensors de velocitat de fins a 0,15 m/s, han de complir uns requisits tècnics i han d’estar inscrits obligatòriament al Registre d'instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC).

 

Quantia de la subvenció

L’import de la subvenció és del 100% de les despeses subvencionables, fins a un màxim de 3.500 euros per plataforma.

 

Actuacions i despeses subvencionables

Es consideraran subvencionables tots els treballs de reforma i adaptació de la instal·lació d'una plataforma elevadora o un ascensor de velocitat fins a 0,15 m/s necessaris per adequar-los al Reial decret 1644/2008, de 10 d'octubre. 

Les despeses subvencionables són  les següents: 

 • El cost d'execució dels treballs d'adaptació o reforma de la plataforma elevadora de l'empresa instal·ladora d'aparells elevadors.
 • Els costos dels informes tècnics, certificacions de conformitat i altres despeses amb organismes de control o altres entitats acreditades.
 • Els costos de les llicències, les taxes i/o les autoritzacions administratives.
 • Els costos d'honoraris dels tècnics facultatius.

Els treballs de reforma i adaptació de la instal·lació s'han d'executar en un termini màxim de dos mesos, des de que es notifica la concessió de la subvenció.

D'altra banda, les actuacions subvencionables poden tenir caràcter retroactiu, és a dir, que els treballs de reforma i adaptació de les plataformes elevadores hagin estat efectivament realitzats a la data de la sol·licitud de subvenció i portades a terme a partir de la data d'entrada en vigor del Reial decret 88/2013. 

 

Indicador de la renda de suficiència de Catalunya ponderat (IRSC)

D’acord amb la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat per al 2017, l’IRSC per l’any 2017 es fixa en 569,12 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals.

Pel que fa al valor de l’IRSC es pondera  en funció dels membres de la unitat de convivència , d’acord amb la taula següent:

 

Nombre de membres

IRSC (euros)

3 x IRSC (euros)

1

7.967,73

23.903,19

2

8.214,15

24.642,46

3

8.567,45

25.702,35

4 o més

8.853,03

26.559,10

 

A l’efecte del còmput d’ingressos de la unitat de convivència es tindran en compte tots els ingressos de totes les persones que formin part d’aquesta unitat de convivència. 

En el cas d’establir el llindar econòmic, la persona de la unitat familiar que tingui reconeguda una discapacitat comptarà com a dues persones.