Sol·licitar 22237 - Subvencions en l'àmbit de les activitats de restauració i dels centres d'estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19. Departament d'Empresa i Treball
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

La petició genèrica no és vàlida per a la presentació de les sol·licituds d'aquest tràmit. Les sol·licituds presentades per petició genèrica no es tindran en compte i la data de presentació serà la data en què es presenti la nova sol·licitud utilitzant el formulari específic que trobeu en aquest tràmit.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de quinze dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació en el DOGC de la convocatòria o fins a exhaurir la dotació pressupostària indicada a la resolució de convocatòria.

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

 

Us comuniquem que, amb relació a les Subvencions en l'àmbit de les activitats de restauració i dels centres d'estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19, ha quedat tancada la presentació de noves sol·licituds d’aquesta primera convocatòria. Properament obrirem una segona convocatòria que comunicarem per tots els canals.

Formulari de sol·licitud segons model normalitzat que inclou la domiciliació bancaria de la persona sol·licitant on, si s'escau, es farà efectiu el pagament de la subvenció i que també inclou les declaracions responsables relatives al compliment del que figuren en les bases d'aquesta convocatòria.

Caldrà adjuntar al formulari:

  • Fotografia de la façana i de l’interior de l’establiment
  • Declaració responsable on es fa constar que en funció de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre per la qual s’adopten noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, van haver de suspendre les seves activitats.

La persona beneficiària haurà de complir amb tots els requisits per obtenir la condició de persona beneficiària que figuren en la base 3 de les bases reguladores d'aquesta convocatòria de subvencions.

L’empresa haurà d’acreditar, mitjançant declaració responsable, que en funció de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre per la qual s’adopten noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, van haver de suspendre les seves activitats.

Caldrà que el beneficiari de l’actuació, s’adhereixi a totes les campanyes de reactivació del sector comercial i de serveis, que s’impulsin des del CCAM.

 

 

No hi ha taxes associades a aquest tràmit

Tipologia d’accions subvencionables

Qualsevol tipologia d’acció que dugui a terme l’empresa durant el període de recuperació econòmica degut als efectes del COVID19, és a dir, qualsevol acció portada a terme en el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2020 que pugui suposar per l’empresa una recuperació o increment del volum de vendes, així com l’estimulació de la demanda, i enfortir la solvència financera, i totes aquelles actuacions que vagin a fomentar la creació de sistemes efectius i àgils de venda on-line i la seva logística.

Quantia de la subvenció

Fins el 100 % de les despeses subvencionables, amb una quantia màxima de 1.500 euros.

Despeses subvencionables

Despeses fixes d’estructura, tals com lloguers compres de producte, inversions en transformació digital per fomentar la creació de sistemes de venda on-line i la seva logística, així com qualsevol altre despesa derivada de dur a terme l’acció o accions corresponents, amb excepció de:

  • Sous i salaris.
  • Amortitzacions i rentings.
  • Qualsevol despesa de caràcter intern, que no compti amb una factura emesa per part d’un tercer.