• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Ajuts econòmics del programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES)

Sol·licitar la subvenció

Sol·licitar la subvenció 21645 - Subvencions del programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES) Departament d'Empresa i Coneixement

El termini per a presentar les sol·licituds serà des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC fins al 31 de desembre de 2019 o fins la finalització del pressupost.  

Per a tots els sol·licitants:

 • Escanejat del DNI o equivalent per a estrangers
 • Pressupost complet i detallat de l’actuació elegible.
  • En el cas d’adquisició de vehicles furgonetes o turismes (N1, M1) amb el descompte de 1.000€ realitzat per part del concessionari i també, del vehicle a desballestar l’anvers i revers del permís de circulació, la fitxa tècnica del vehicle a desballestar i el rebut de l’impost de tracció mecànica (IVTM) de l’any 2018.
 • En el cas que l’actuació superi els 15.000€ calen tres pressupostos.
 • En el cas que no sigui persona física, documentació acreditativa de les facultats de representació per la persona que presenta la sol·licitud.
 • En el cas d’una entitat vinculada o dependent del sector públic, declaració responsable on acrediti la seva adscripció.
 • Per a professionals autònoms, certificat d’alta al Cens d’Empresaris, Professionals i Retenedors emès per l’agència Tributària.
 • En el cas de no autoritzar la seva consulta, certificat acreditatiu d’estar al corren de pagament amb la Tresoreria de la Seguretat Social (TGSS)
 • En el cas de no autoritzar la seva consulta, certificat acreditatiu d’estar al corren de pagament amb l’Agència Tributària (AEAT)
 • En el cas de l’adquisició de vehicles M1 o N1, cal presentar el permís de circulació i la ITV del vehicle a desballestar que compleixi el criteri de titularitat i antiguitat per poder ser beneficiari.
 • Declaració sobre l'IVA, indicant si el suporta i no se'l pot deduir o si es troba subjecte a règim de prorrata general o especial d'aquest impost o si no el suporta i se'l dedueix.

En el cas de comunitats de propietaris, a més de la documentació anterior:

 • Certificat del secretari de la comunitat o còpia de l’acta on s’acorda instal·lar una infraestructura de recàrrega subvencionat i sol·licitar la subvenció. En cas de no disposar d’aquesta documentació en el moment de la sol·licitud, s’haurà d’aportar en el moment de la justificació.
 • Còpia de l’acta de l’acord de la comunitat on es delega la representació per sol·licitar l’ajut.
 • Llista de totes les persones que integren la comunitat de propietaris amb indicació del número de document nacional d’identitat, el nom i els cognoms.

Per tots els sol·licitants:

 1. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s'haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d'atorgament, i abans de rebre qualsevol pagament.
 2. No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).
 3. Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició que estableixen els articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).
 4. Presentar declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar detall de l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.
 5. D'acord amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 29.12.2014), adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta que estableix el codi ètic inclòs a l'annex de l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol (DOGC núm. 7152, de 30.6.2016). Cal tenir en compte que, en cas d'incompliment dels principis ètics i de les regles de conducta, és d'aplicació el règim sancionador que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions de l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències que prevegi la legislació vigent en matèria de subvencions.
 6. Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.
 7. Proposar a l'òrgan competent qualsevol canvi que, d'acord amb la normativa vigent, es pugui produir en la destinació de la subvenció, sense variar-ne la finalitat. Qualsevol canvi s'ha de notificar prèviament i per escrit a l'òrgan instructor abans de la finalització del termini d'execució, el qual valorarà la proposta de modificació i la pot acceptar, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i les condicions que estableixen aquestes bases. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats poden donar lloc al reintegrament total o parcial de la subvenció.
 8. Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin al Departament d'Empresa i Coneixement, i a les de control de l'activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.
 9. No subrogar la gestió de cap aspecte de l'activitat subvencionada.

El compliment d’aquests requisits s’acreditarà mitjançant la signatura de la declaració responsable que inclourà la sol·licitud de la subvenció.

Totes les actuacions subvencionables s’han de desenvolupar i executar en l’àmbit territorial de Catalunya.

Addicionalment,

En el cas de comunitats de propietaris:

Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals (BOE, núm. 269 de 10/11/1995); amb el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció (BOE núm. 27, de 31/01/1997); així com d'acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals (BOE núm. 298, de 13/12/2003).

En el cas de l’actuació 1:

 • La data de la factura de compravenda, tots els pagaments i data de matriculació ha de ser posterior a la data de la sol·licitud en la convocatòria. En el cas de persones jurídiques públiques (entitats públiques) la data de serà la de publicació dels plecs de licitació.
 • La factura haurà d’incorporar obligatòriament un descompte de 1.000€ realitzada pel concessionari.
 • Les bateries del nou vehicle hauran de ser de liti.
 • El vehicle adquirit ha de figurar a la base de dades de vehicles de l’IDAE (http://www.idae.es/coches-cuanto-consumen)


Per vehicles turisme (M1) o furgonetes lleugeres (N1):

 • Els vehicles turismes (M1) i furgonetes lleugeres (N1) de gas no estan inclosos en les Bases Reguladores (Real Decret 72/2019)
 • Cal desballestar un vehicle turisme  de més de 10 anys o furgoneta lleugera de més de 7 anys
 • El vehicle a desballestar a de disposar de la ITV vigent en data  15/02/2019
 • El vehicle a desballestar haver estat a nom del sol·licitant els darrers 12 mesos abans de la sol·licitud.
 • El vehicle a desballestar ha de disposar de l’impost de tracció mecànica (IVTM) abonat al 2018.
 • Les Bases Reguladores (Real Decret 72/2019) no incloen els vehicles híbrids que no siguin endollables, per tant, aquests no poden rebre l’ajut.
 • En el cas dels turismes (M1) adaptats a persones amb discapacitats de mobilitat tindran un increment de 750€ en l’ajut, així com de 500€ en el cas de les famílies nombroses.

Per camions N2 o N3:

 • Els camions bifuel inclosos només són els de gasolina-gas.
 • En cas de vehicles transformats, aquests han de ser nous i ser transformats i garantits sota el control del fabricant mitjançant la seva xarxa autoritzada.

Per motocicletes (L3e, L4e, L5e) i quadricicles (L6e i L7e):

 • Les motocicletes han de tenir una velocitat de disseny superior a 45 km/h, una potència nominal elèctrica igual o superior a 3 kW i una autonomia mínima de 70 km.
 • Els quadricicles lleugers L6e han de tenir una massa en buit (sense bateries) inferior o igual a 350 kg i potència inferior o igual a 4kW.
 • Els quadricicles L7e han de tenir una massa en buit (sense bateries) igual o inferior a 400kg (550kg si és per transport mercaderies) i potència inferior o igual a 15 kW.

En el cas de l’actuació 2:

 • Per a les instal·lacions connectades en baixa tensió, instal·lació d'acord amb el Reglament electrotècnic de baixa tensió, concretament ITC-BT-52.
 • Grau de protecció IP i IK adequat en funció de la ubicació segons REBT.
 • Mesura d'energia integrada i alimentació monofàsica o trifàsica 230-400 VAC.
 • Com a mínim i en tots els casos: compatibilitat amb mode 3* (IEC 61.851-1) i connector tipus 2 (IEC 62.196-2) per exemple, Mennekes.

A més, en el cas de recàrrega pública:

 • Connexió Ethernet i memòria per desar en local dades d'almenys 2 mesos.
 • Protocol OCPP v1.5 o superior, mitjançant serveis web (SOA) i actualitzable.
 • Identificació de l'usuari amb targeta RFID (ISO-14443A) o sistema equivalent.
 • Mesura de la potència i de l'energia transferida.
 • Mòdul de comunicació mòbil 3G/GPRS o superior o equivalent.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.