• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Subvencions del Programa de cupons a la gestió energètica

Sol·licitar la subvenció

Sol·licitar la subvenció 21658 - Subvencions Programa cupons a la gestió energètica Departament d'Empresa i Coneixement
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

El termini per a presentar les sol·licituds està suspès

Documentació a adjuntar a la sol·licitud:

 1. Memòria del servei sol·licitat en un document PDF, segons el model que està disponible a la seu electrònica de l’ICAEN. És imprescindible que la memòria inclogui el nom del proveïdor del servei, i en concret el nom del cap de projecte que compleix els requisits per fer el servei, així com el concepte del servei que aquest preveu realitzar. Aquesta memòria també ha d’incloure les següents declaracions:
 2. Compromís de pagament al comptat i immediat, per transferència, quan el proveïdor presenti la factura i acceptació d’aquesta. Sense el compromís de pagament l’ICAEN no pot pagar el cupó.
 3. Compromís de donar accés i informació al proveïdor perquè aquest pugui fer el seguiment de les millores introduïdes per l’empresa beneficiària i dels resultats obtinguts per aquestes fins a aquell moment.
 4. Autorització de l’empresa beneficiària al proveïdor per presentar a l’ICAEN còpies de la memòria final del treball i de l’informe de seguiment.
 5. Pressupost complet i detallat del projecte en el qual figurin la quantia de l’ajut que se sol·licita i el detall de les fonts de finançament, segons les pautes del model, si n’hi ha. En el cas que l’activitat subvencionada consisteixi en diferents actuacions, el pressupost es desglossarà per actuacions i conceptes de despesa.

Per tots els sol·licitants:

 1. Donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors/ores amb discapacitat sobre el nombre total de treballadors/ores de l’entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d’acord amb el que disposen l’article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social (BOE núm. 289, de 3.12.2013); el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor de treballadors amb discapacitat (BOE núm. 94, de 20.4.2005), i el Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre l’aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment (DOGC núm. 6884, de 4.6.2015). Aquest requisit només és aplicable en el cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a 50 persones.
 2. Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la seguretat social, i no tenir deutes amb l’ICAEN. Aquest compliment s’haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d’atorgament i abans de rebre qualsevol pagament.
 3. No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició d’empresa beneficiària previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).
 4. Indicar, d’acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i intervenir en els seus centres de treball, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (DOGC núm. 5123, de 2.5.2008). Aquest requisit només és aplicable en el cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones.
 5. Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 9.1.1998).
 6. No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l’any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost (BOE núm. 189, de 8.8.2000), o, si han estat sancionades, hagin aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.
 7. Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90 bis i 92 bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).
 8. Disposar d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, d’acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (BOE núm. 269, de 10.11.1995); amb el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció (BOE núm. 27, de 31.1.1997), així com d’acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals (BOE núm. 298, de 13.12.2003).
 9. Complir l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. En el cas de les empreses de més de 250 treballadors/ores, s’haurà d’elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un Pla d’igualtat, d’acord amb el que estableix l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes (BOE núm. 71, de 23.3.2007).
 10. Estar donades d’alta en el cens de l’impost sobre activitats econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.
 11. Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que les pugui afectar.
 12. No haver estat condemnades en sentència ferma, ni la persona jurídica sol·licitant ni les persones físiques adscrites a l’execució de l’activitat subvencionada, per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, així com per tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual, incloent-hi la pornografia, de conformitat amb la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor (BOE núm. 15, de 17.1.1996), en la redacció donada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència (BOE núm. 180, de 29.7.2015).m).
 13. No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, d’acord amb el que estableix l’article 11.1 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes (DOGC núm. 6919, de 23.7.2015).
 14. No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió que hagi declarat un ajut percebut il·legal i incompatible amb el mercat interior.

El compliment d’aquests requisits s’acreditarà mitjançant la signatura de la declaració responsable que inclourà la sol·licitud de la subvenció.

Totes les actuacions subvencionables s’han de desenvolupar i executar en l’àmbit territorial de Catalunya.

Addicionalment, requisits del proveïdor del servei o gestor energètic:

Hauran de disposar d’un o més professionals que compleixin els requisits per  exercir l’activitat professional d’auditor energètic establerts en l’article 8 del Reial decret 56/2016, de 12 de febrer, pel qual es transposa la Directiva 2012/27/EU del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012 (BOE núm. 38, de 13.2.2016), i que també disposin del certificat vigent d’un títol professional en l’àmbit energètic, acreditat per l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC) segons la norma UNE-ISO/IEC 17024/2012.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit