• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Sol·licitud d'examen per a obtenir la competència professional per a actuar com a operador industrial de calderes

Sol·licitar l'examen

Sol·licitar l'examen 9025 - Sol·licitud d'examen per a obtenir la competència professional per a actuar com a operador industrial de calderes Departament d'Empresa i Coneixement

Es pot sol·licitar en qualsevol moment després d'haver realitzat el corresponent curs de formació en un centre autoritzat.

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

Documentació

1. Tenir coneixements teòrics i pràctics (consultar el quadre complert de Formació necessària).
2. Ser major d'edat.

Es poden consultar a la web de l'OGE
Si el tràmit es sol·licita per Internet, la taxa té una reducció del 10%.

  1. L'examen es pot demanar en qualsevol demarcació territorial, amb independència del lloc de residència.
  2. Amb el pagament de la taxa d'examen es pot concórrer a dues convocatòries d'examen.
  3. No es pot triar dia i hora. La unitat corresponent farà l'assignació en funció del número d'assistents.
  4. La no presentació el dia i hora en què s'ha estat convocat/da implica la pèrdua de la convocatòria.
  5. També es considerarà que es té la competència professional per actuar com operador industrial de calderes si l'interessat disposa d'una determinada titulació. En aquest cas no serà necessari sol·licitar l'examen.
  6. Dates d'examen
  7. Els operadors industrials de calderes amb experiència demostrada en el maneig de calderes i que per l'anterior ITC AP-1 del RAP no requerien del corresponent carnet, tot i que, ara, per la ITC EP-1 del REP si que en requereixen (calderes pirotubulars en què el producte de la pressió màxima de servei P en bar pel volum total de la caldera V en litres és igual o superior a 15.000 i inferior o igual a 50.000) disposaran d'un termini de tres anys, fins el fins el 4/08/2012 , per obtenir la competència professional mitjançant la realització d'un curs reduït i la posterior superació de l'examen fet per l'òrgan competent del departament. L'experiència s'ha d'haver adquirit en els dos anys anteriors a l'entrada en vigor del RD 2060/2008 i, per tant, com a mínim entre el 05/08/2007 i el 04/08/2009.
  8. Centres reconeguts oficialment

Centres reconeguts oficialment per a impartir la formació necessària per accedir a l'examen que fa el departament.