• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Certificat del Registre d'Empresa Executora de Voladures Especials

Sol·licitar el certificat

Sol·licitar el certificat 9094 - Registre d'empresa executora de voladures especials Departament d'Empresa i Coneixement

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment. 


Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
 • Disposicions internes de seguretat referides a les voladures
  Disposicions internes de seguretat (DIS) referides a les voladures o declaració de què no hi hagut variació respecte l'any anterior
 • Relació nominal artillers en plantilla de l'empresa
 • Relació nominal de titulats de mines a l'empresa
  Relació nominal de titulats de mines amb què compta l'empresa en la seva plantilla, en el cas d'enderrocs amb explosius.
 • Relació de maquinària i equipament tècnic o declaració de què no hi hagut variació respecte l'any anterior
 • Pòlissa assegurances que cobreixi responsabilitat civil

49.8€

Informació Complementària

L'import de la tasa és fix.

Les voladures considerades especials són les següents:

 1. Grans voladures: Són aquelles que degut a les seves característiques geològiques locals, geometría, volum relatiu i càrrega màxima instantània, requereixin mesures preventives complementàries a les exigibles per les voladures convencionals.
 2. Voladures sota aigua: Les que es realitzen a ríus, llacs embalsos o al mar i que per la seva proximitat puguin afectar nuclis habitats.
 3. Demolicions: Demolicions d'edificis i estructures en general que siguin properes a nuclis urbans.
 4. Voladures amb riscos peculiars: Són aquelles que poden afectar a nuclis urbans, instal·lacions industrials, víes de comunicació, sistemas de transport, preses, dipòsits d'aigua i emmagatzematges de substàncies perilloses.
 5. Voladures properes a instal·lacions elèctriques: Aquelles que estan aprop de centres de producció, transformació i xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica.
 6. Voladures properes a emissores d'ones: Són les properes a estacions de ràdio, TV, radars o repetidors d'alta freqüència.