• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Empresa de venda i/o assistència tècnica d'equips i instal·lacions de raigs X amb finalitat de diagnòstic mèdic

Sol·licitar un canvi de titular o modificació de les activitats de l’EVAT

Sol·licitar un canvi de titular o modificació de les activitats de l’EVAT 8977 - Registre d'empresa de venda i o assistència tècnica d'equips i instal·lacions de Raigs X amb finalitat de diagnòstic mèdic Departament d'Empresa i Coneixement

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment.


Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
 • Memòria descriptiva.
  Memòria de les activitats que duran a terme, especificant-hi expressament si el seu objecte és la venda, l'assistència tècnica o totes dues conjuntament i, si s'escau, la importació.
 • Experiència del personal de l'empresa en activitats de la mateixa índole.
 • Organització de personal i normes de funcionament de l'empresa.
 • Relació del personal tècnic de plantilla, amb expressió de la seva titulació, qualificació i experiència professional.
  Només en el cas que l'empresa es dediqui a l'assistència tècnica.
 • Relació de les instal·lacions, equips i mitjans materials de què disposa l'empresa o entitat per dur a terme les seves activitats.
 • Procediment per garantir la protecció radiològica dels/de les treballadors/es exposats/des per raó de les tasques que s'han de dur a terme, si s'escau.
 • Justificant de canvi de titularitat
  Document notarial o document privat signat per ambdues parts (per causa justificada poden ser admesos altres documents justificatius que no continguin la signatura del titular cessant, tal com declaració d'entitat de caràcter públic, testimonial de dues persones solvents que no depenguin del nou titular, etc) Quan el document és privat, les signatures han de ser reconegudes per una entitat bancària, en el document privat ha de quedar clar que el nou titular disposa de l'autorització de l'anterior per sol.licitar el canvi de nom en el Registre.

49.8€

Informació Complementària

L'import de la taxa és fix.