Sol·licitar l'autorització d'empresa de venda i/o assistència tècnica d'equips i instal·lacions de raigs X amb fins de diagnòstic mèdic

Sol·licitar l'autorització d'empresa de venda i/o assistència tècnica d'equips i instal·lacions de raigs X amb fins de diagnòstic mèdic 8977 - Registre d'empresa de venda i o assistència tècnica d'equips i instal·lacions de Raigs X amb finalitat de diagnòstic mèdic Departament d'Empresa i Coneixement

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment. 


Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
  • Memòria descriptiva.
    Memòria de les activitats que duran a terme, especificant-hi expressament si el seu objecte és la venda, l'assistència tècnica o totes dues conjuntament i, si s'escau, la importació.
  • Experiència del personal de l'empresa en activitats de la mateixa índole.
  • Organització de personal i normes de funcionament de l'empresa.
  • Relació del personal tècnic de plantilla, amb expressió de la seva titulació, qualificació i experiència professional.
    Només en el cas que l'empresa es dediqui a l'assistència tècnica.
  • Relació de les instal·lacions, equips i mitjans materials de què disposa l'empresa o entitat per dur a terme les seves activitats.
  • Procediment per garantir la protecció radiològica dels/de les treballadors/es exposats/des per raó de les tasques que s'han de dur a terme, si s'escau.

49.8€

Informació Complementària

L'import de la taxa és fix.