• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Registre de control Metrològic per organismes notificats, de control o verificació metrològica

Adequar la designació i la inscripció al Registre de control metrològic

Adequar la designació i la inscripció al Registre de control metrològic 8905 - Registre de control Metrològic per organismes notificats, de control o verificació metrològica Departament d'Empresa i Coneixement

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment.


Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
 • Descripció de les activitats per a les quals se sol·licita la designació
  Específicament, els organismes d'avaluació de la conformitat presentaran informació sobre el mòdul, l'instrument de mesura i, si és el cas, els rangs de mesura. Y els organismes autoritzats de verificació metrològica, han de presentar documentació sobre el tipus de verificació, el tipus d'instrument de mesura i si escau, els rangs de mesura.
 • Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil o aval o garantia financera equivalent
  Ha de cobrir els riscos que puguin derivar-se de les seves actuacions, per un import mínim de 1.200.000 €, per sinistre. La subscripció de l'assegurança es pot endarrerir al moment de la concessió de la corresponent autorització, tal i com s'estableix al Reial Decret 244/2016, de 3 de juny, en el seu article 61.3
 • Models de certificat d'avaluació de la conformitat (obligatori).
  Models de certificat d'avaluació de la conformitat i de certificat de verificació, així com precintes i etiquetes que utilitzarà l'entitat. Segons sigui d'aplicació al tipus d'organisme
 • Informe de la Comissió de Metrologia Legal del Consell Superior de Metrologia, previst a l¿article 60.3 del RD 244/2016
 • Escriptura de constitució
  Escriptura de constitució inscrita prèviament en el registre competent per raó de la seva forma jurídica.
 • Certificat d'acreditació en els procediments d'avaluació o verificació per als quals se sol·licita la designació, emès per l'Entitat Nacional d'Acreditació.
 • Estatuts de l'entitat
 • Certificat de vida laboral o document que acrediti el vincle laboral entre la persona tècnica i l'organisme que demana l'acreditació
 • Autorització a ENAC (document escrit en castellà)
  La declaració ha de contenir una autorització del responsable legal de l'entitat per tal que la Dirección General de Energía, Seguridad Industrial i Seguretat Minera pugui obtenir una còpia de la documentació presentada davant l'Entitat Nacional d'Acreditació en el proces d'acreditació.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Aquesta modalitat està adreçada a l’adequació del les dades que consten en el Registre de Control Metrològic de la designació com a organisme notificat, organisme de control metrològic o organisme autoritzat de verificació metrològic.