• Inici
  • Tràmits
  • Tràmits per temes
  • Registre de Control Metrològic d'empreses fabricants, importadores, comercialitzadores, arrendadores i reparadores d'instruments de mesura

Registre de Control Metrològic d'empreses fabricants, importadores, comercialitzadores, arrendadores i reparadores d'instruments de mesura

8906 - Registre de Control Metrològic d'empreses fabricants, importadores, comercialitzadores, arrendadores i reparadores d'instruments de mesura Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

El control metrològic és el conjunt d'activitats que contribueixen a garantir la certesa i correcció del resultat dels mesuraments, regulant les característiques que han de tenir els instruments, mitjans, materials de referència, sistemes de mesura i programes informàtics relacionats amb el mesurament; els procediments adequats per a la seva utilització, manteniment, avaluació i verificació; així com la tipologia i obligacions dels agents que intervenen, de conformitat amb la normativa de la Unió Europea i amb les resolucions de l'Organització Internacional de Metrologia Legal.

El Registre de Control Metrològic és un registre de caràcter públic, en el qual s'hi han d'inscriure les dades relatives a les persones o entitats que fabriquin, importin, comercialitzin, reparin o cedeixin en arrendament els instruments o sistemes sotmesos al control metrològic de l'Estat i les seves modificacions.

Aquella persona, física o jurídica, que repari o modifiqui instruments sotmesos a control metrològic han de presentar, amb anterioritat a l'inici de l'activitat, davant l'autoritat competent una declaració responsable sobre la disponibilitat dels mitjans tècnics, el compliment dels requisits relatius als procediments de treball i la qualificació tècnica i professional del seu personal, en els termes que es determinin reglamentàriament.

Les modificacions o canvis en les circumstàncies per a la inscripció en el Registre de control metrològic, així com el cessament de l'activitat, s'han de comunicar a l'Administració pública que va efectuar la inscripció a fi que determini la procedència o no de la seva incorporació a la mateixa.

Llegiu-ne més

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació. 

  • A persones físiques o jurídiques que fabriquin, importin, comercialitzin o cedeixin en arrendament instruments de mesura subjectes al control metrològic.
  • A persones físiques o jurídiques que reparin instruments de mesura subjectes al control metrològic. 

Data actualització  04.05.2016