• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Registre d'activitats laborals amb exposició a la radiació natural (RN)

Comunicar la inscripció o modificació en el registre d'activitats laborals amb exposició a la radiació natural

Comunicar la inscripció o modificació en el registre d'activitats laborals amb exposició a la radiació natural 9898 - Registre d'activitats laborals amb exposició a la radiació natural (RN) Departament d'Empresa i Coneixement

Aquest tràmit s'ha de realitzar quan s'iniciï alguna activitat en la qual existeixin fonts naturals de radiació no regulades a l’article 2.1 del Reial Decret 783/2001, de 6 juliol.

Per tal d'elaborar els estudis necessaris, es poden fer servir les guies següents:

  • GSG-11.02 Control de la exposición a fuentes naturales de radiación
  • GSG-11.03 Metodología para la evaluación del impacto radiológico de las industrias NORM

No hi ha taxes associades a aquest tràmit

Les instal·lacions, anomenades no regulades, són aquelles instal·lacions o situacions ambientals que no estan incloses en l'àmbit d'aplicació del Reglament sobre instal·lacions nuclears i radioactives, però sobre les quals, segons el Reglament sobre protecció sanitària contra les radiacions ionitzants, s'han d'adoptar determinats controls i mesures de protecció radiològica.

Entre les activitats que han de ser declarades hi figuren:

  1. Activitats laborals en les quals els treballadors i, si escau, els membres del públic estiguin exposats a la inhalació de descendents de toró o de radó o a la radiació gamma o a qualsevol altra exposició en llocs de treball tals com a establiments termals, coves, mines, llocs de treball subterranis o no subterranis en àrees identificades.
  2. Activitats laborals que impliquin l'emmagatzematge o la manipulació de materials o de residus, incloent-hi les de generació d'aquests últims, que habitualment no es consideren radioactius però que continguin radionúclids naturals que provoquin un increment significatiu de l'exposició dels treballadors i, si escau, de membres del públic.
  3. Activitats laborals que impliquin exposició a la radiació còsmica durant l'operació d'aeronaus.