• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Programa de Préstecs Universitaris de Postgrau (PREPOST)

Sol·licitar el préstec

Sol·licitar el préstec 5081 - Programa de Préstecs Universitaris de Postgrau (PREPOST) Departament d'Empresa i Coneixement
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

Pendent d'actualització

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud (degudament signada):

 • Fotocòpia del NIF/NIE de la persona sol·licitant.
 • Model normalitzat de justificació d'admissió a un programa de doctorat, màster o de postgrau.
 • Original i fotocòpia del títol universitari o del document acreditatiu d'estar en disposició de demanar-lo.
 • Certificat d'empadronament a Catalunya (només per a matrícules en centres de fora de Catalunya).

Els sol·licitants, residents fiscals a Catalunya, han d'acreditar haver estat admesos en un programa de doctorat, màster o postgrau d'una universitat o centre adscrit a alguna universitat.

Addicionalment s'hi poden adherir titulats universitaris amb residència fiscal fora de Catalunya, sempre i quan es matriculin en una universitat del sistema universitari català.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

1. Import del préstec:

L'import total màxim del préstec és de 30.000 euros, els quals poden distribuir-se en una o dues anualitats per cobrir la matrícula. La disposició personal compensatòria a l'estudi està inclosa en aquest import.

2. Condicions financeres

 • - Amortització del préstec, màxim 10 anys.
 • - Carència durant el període d'estudis (1 o 2 anys) amb una possible pròrroga d'1 any més.
 • - Interès Euribor a 1 any + 3,5% i revisió anual.
 • - Comissió d'obertura i d'estudi, 0%.
 • - Comissió d'amortització anticipada, 1%.
 • - Deducció a la declaració d'IRPF per a residents fiscals a Catalunya i que cursin estudis de màsters (només a partir del 30 de juliol; Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, art.51) o doctorats.