Programa de Préstecs Universitaris de Postgrau (PREPOST)

Acrònim: PREPOST

Inici termini: 01/07/2009

Fi termini: 30/06/2010

Més informació: Jesús Ruiz de la Torre prestecs@agaur.gencat.cat

 

Data màxima de presentació de sol·licituds: 30/06/2010

Objecte

Pagament de la matrícula de doctorat, màster o postgrau mitjançant un préstec promogut per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca i gestionat per alguna de les entitats financeres adherides. 
De manera opcional i condicionada, hi ha la possibilitat d'obtenir una disposició mensual de caràcter compensatori a l'estudi, durant el període que durin els estudis.

Tipus d'ajuts

Modalitat A: només matrícula 
Modalitat B: matrícula + disposicions mensuals d'ajut a l'estudi.

Sol·licitants

Titulats universitaris, que acreditin estar admesos a un programa universitari de doctorat, màster o postgrau. 
Els programes de mestratge (màsters i postgraus) hauran de ser impartits per universitats o centres adscrits a alguna universitat.

Import

L'import total màxim del préstec és de 30.000 euros, que poden distribuir-se en una o dues anualitats per cobrir la matrícula. Aquest import màxim pot incloure de manera opcional i condicionada una disposició mensual de fins a 825 euros.

Condicions financeres

a) Amortització del préstec, màxim 10 anys. 
b) Carència durant el període d'estudis (1 o 2 anys) amb una possible pròrroga d'1 any més. 
c) Interès Euribor a 1 any + 1,5% i revisió anual. 
d) Comissió d'obertura i d'estudi, 0%. 
e) Comissió d'amortització anticipada, 1%. 
f) Deducció a la declaració d'IRPF per a residents fiscals a Catalunya i que cursin estudis de tercer cicle

Termini de presentació

Data límit de presentació de sol·licituds: 30/06/2010. Les sol·licituds autoritzades es podran tramitar a l'entitat financera escollida fins al final del mes de juliol de 2010.

Lloc de presentació

S'ha de presentar en persona o per correu l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Via Laietana 28 2a planta, 08003 Barcelona) el formulari de sol·licitud degudament omplert, signat i adjuntant la documentació següent: 

a) Fotocòpia del DNI, NIE o passaport del sol·licitant 
b) Model normalitzat de justificació d'admissió a un programa de postgrau (substituïble per un document equivalent, original i emès per la universitat organitzadora del programa) 
c) Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol universitari o del document acreditatiu d'estar en disposició de demanar-lo 
d) Certificat d'empadronament (només per matrícules a centres de fora de Catalunya)

Resolució

Al cap d'uns deu dies d'haver lliurat la sol·licitud al nostre registre, se'n podrà conèixer el resultat.

Informació

Entitats bancàries que col·laboren amb el Programa de Préstecs de Postgrau: - BSCH - Banc Sabadell - Caixa d'Enginyers - Caixa de Girona - Caixa Laietana - Caixa Penedès - Caixa de Terrassa - La Caixa - Banc Popular - Caja Navarra