• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Programa de Préstecs Universitaris de Postgrau (PREPOST)

Programa de Préstecs Universitaris de Postgrau

Acrònim: PREPOST

Inici termini: 01/07/2011

Fi termini: 30/06/2012

Més informació: prestecs@agaur.gencat.cat

Es recomana parlar amb l'entitat financera abans de presentar la sol·licitud a l'AGAUR. 

Data màxima de presentació de sol·licituds: 30/06/2012

Objecte

Pagament de la matrícula de doctorat, màster o postgrau mitjançant un préstec promogut per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca i gestionat per alguna de les entitats financeres adherides. 
De manera opcional i condicionada, hi ha la possibilitat d'obtenir una disposició mensual de caràcter compensatori a l'estudi, durant el període que durin els estudis.

Tipus d'ajuts

Modalitat A: només matrícula 
Modalitat B: matrícula + disposicions mensuals d'ajut a l'estudi.

Sol·licitants

Titulats universitaris residents fiscals a Catalunya, que acreditin haver estat admesos a un programa de doctorat, màster o postgrau. 
Els programes de mestratge (màsters i postgraus) hauran de ser impartits per universitats o centres adscrits a alguna universitat. 
Addicionalment s'hi podran adherir titulats universitaris amb residència fiscal fora de Catalunya, i sempre que es matriculin en una universitat del sistema universitari català.

Import

L'import total màxim del préstec és de 30.000 euros, que poden distribuir-se en una o dues anualitats per cobrir la matrícula. Aquest import màxim pot incloure de manera opcional i condicionada una disposició mensual de fins a 825 euros.

Condicions financeres

a) Amortització del préstec, màxim 10 anys. 
b) Carència durant el període d'estudis (1 o 2 anys) amb una possible pròrroga d'1 any més. 
c) Interès Euribor a 1 any + 1,5% i revisió anual. 
d) Comissió d'obertura i d'estudi, 0%. 
e) Comissió d'amortització anticipada, 1%. 
f) Deducció a la declaració d'IRPF per a residents fiscals a Catalunya i que cursin estudis de màsters (només a partir del 30 de juliol; Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, art.51) o doctorats 
g) Les entitats financeres podran exigir les garanties que consideri pertinents

Termini de presentació

Data límit de presentació de sol·licituds: 30/06/2012. Les sol·licituds autoritzades es podran tramitar a l'entitat financera escollida fins al final del mes de juliol de 2012.

Lloc de presentació

S'ha de presentar en persona o per correu l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Pg.Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona) el formulari de sol·licitud degudament emplenat, signat i adjuntant la documentació següent: 

a) Fotocòpia del NIF, NIE o passaport de la persona sol·licitant 
b) Model normalitzat de justificació d'admissió a un programa de postgrau (substituïble per un document equivalent, original i emès per la universitat organitzadora del programa) 
c) Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol universitari o del document acreditatiu d'estar en disposició de demanar-lo 
d) Certificat d'empadronament a Catalunya (només per matrícules a centres de fora de Catalunya)

Resolució

Al cap d'uns deu dies d'haver lliurat la sol·licitud al nostre registre s'enviarà un e-mail de confirmació, denegació o petició de documentació.

Informació

Entitats bancàries que col·laboren amb el Programa de Préstecs de Postgrau: - Banc Sabadell - Caixa d'Enginyers - Caixa Laietana - Caixa Penedès - Caixa de Terrassa (UNNIM) - Caja Navarra