Programa d'Ajuts a Inversions d'Alt impacte

7943 - Programa d'Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte Departament d'Empresa i Treball empresaiocupacio

Programa d'ajuts inversions empresarials d'Alt Impacte.

Llegiu-ne més

Des de les 09:00 hores del dia 29 d’abril fins a les 14:00 hores del dia 22 de juliol de 2021.

De conformitat amb l'avís publicat a https://web.gencat.cat/ca/seu-electronica/sobre-la-seu/avisos-i-talls-de-servei/index.html?fitxer=a8ead1bf-54bf-11eb-8284-005056924a59 hi ha hagut una interrupció del servei i el termini de presentació de sol·licituds s'amplia en 12 hores, fins a les 2:00 h del 23 de juliol

Empreses amb establiment operatiu a Catalunya, tret de les empreses amb projectes de comerç al detall, del sector immobiliari i les empreses amb activitat inclosa dins de sacrifici de bestiar i conservació de carn, i elaboració de productes carnis, que recull la classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE) i les dedicades a la producció primària de productes agrícoles.
Als efectes d'aquesta convocatòria s'entén com a empresa tota entitat, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que estigui legalment constituïda en el moment de presentació de la sol·licitud i que exerceixi una activitat econòmica.

Data actualització  03.07.2020