• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Programa ICREA Acadèmia

Inscriure's al programa

Inscriure's al programa 9940 - Programa ICREA Acadèmia Departament d'Empresa i Coneixement

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el 17 de novembre i finalitza el 16 de desembre de 2016 a les 14 hores.

Les sol·licituds i la seva justificació s'han de fer per via telemàtica, a través del web http://www.icrea.cat utilitzant les credencials electròniques facilitades per ICREA. La presentació de la sol·licitud de subvenció faculta ICREA per comprovar la conformitat de les dades que conté la sol·licitud o que s'hi declaren.

Pot participar en el Programa, el personal docent i investigador, funcionari i contractat, de les universitats públiques catalanes que a la data de finalització del termini de sol·licitud de la subvenció, reuneixi els requisits següents:

a) Estar en possessió del títol de doctor o doctora.

b) Tenir una vinculació permanent i un règim de dedicació a temps complet a una universitat pública de Catalunya.

c) Trobar-se en situació de servei actiu a una universitat pública de Catalunya i estar-hi impartint docència de manera regular.

d) Només en el supòsit que hagin transcorregut més de 25 anys des de l'obtenció del primer títol de doctorat: no haver estat beneficiari d'un Programa ICREA Acadèmia amb anterioritat.

 

 

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.