• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Préstec per al finançament de la matrícula dels estudis universitaris per al curs 2018-2019 (FINAN)

Sol·licitar el préstec

Sol·licitar el préstec 20055 - Préstec 2018-19 (FINAN) Departament d'Empresa i Coneixement
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

Es disposarà d'una setmana per lliurar la documentació requerida per la formalització del préstec. Aquest període s'inicia amb l'enviament d'un correu electrònic de l'AGAUR amb informació sobre la tramitació, que dependrà de quan faci la universitat la càrrega de dades a l'aplicatiu de l'AGAUR.

El nombre de mensualitats queda condicionat a la durada del curs/semestre.

Matrícules anuals:
- Es garanteix un finançament d'un mínim de sis quotes d'amortització
- L'última quota serà el mes de maig, en el cas de Banc Sabadell
- L'última quota serà el 10 de juny, en el cas de Caixa d'Enginyers

Matrícules 1r semestre:
- Es garanteix un finançament d'un mínim de tres quotes d'amortització
- L'última quota serà el mes de gener, en el cas de Banc Sabadell
- L'última quota serà el 10 de febrer, en el cas de Caixa d'Enginyers

Matrícules 2n semestre:
- Es garanteix un finançament d'un mínim de tres quotes d'amortització
- L'última quota serà al mes de juny, en el cas de Banc Sabadell
- L'última quota serà el 10 de juliol, en el cas de Caixa d'Enginyers

Segons correspongui al període de matriculació a les universitats.

Matrícules anuals i 1r semestre:
- no es podran sol·licitar finançaments més tard del 31 d'octubre de 2019

Matrícules 2n semestre:
- no es podran sol·licitar finançaments més tard del 31 de març de 2020

- Còpia del NIF o NIE del titular (estudiant)
- Còpia del NIF del cotitular en els casos que convingui
- Acreditar ingressos (nòmina, declaració d'IRPF o similars)

- Matricular-se en un primer o segon cicle, grau, màster, postgrau o doctorat.
- Ser major de 16 anys. En el cas que sigui menor de 18 anys, el préstec haurà de tenir un cotitular major d'edat.
- Tenir nacionalitat espanyola o en el cas d'un estudiant estranger s'haurà de disposar de NIE i si escau incorporar un cotitular major d'edat que pugui acreditar uns ingressos suficients per a la valoració de riscos de l'entitat financera.
- No constar en el RAI/ASNEF o en un altre registre públic de morositat.
- Acreditar un nivell d'ingressos o bé incorporar un cotitular que pugui acreditar-los.

Condicions financeres:
Tipus d'interès: 0% anual fix

Comissió d'obertura dels préstecs:
- En matrícules semestrals: 15 euros
- En matrícules anuals : 25 euros

En el cas de Caixa d'Enginyers, per tractar-se d'una cooperativa, cal aportar 9,01 euros per a cada soci en concepte de "compra de títol cooperatiu", dels quals es retornarien 6,01 euros en cas que l'estudiant es doni de baixa.

Comissions:
- L'entitat financera no aplicarà cap comissió, llevat de l'aplicada per la obertura del préstec que és un import fix.
- No s'aplicarà comissió d'amortització, tant si és per indicació de la universitat (anul·lació de matrícula, beques, minoracions, etc.) com si l'amortització la sol·licita l'estudiant.

- El préstec s'amortitzarà en quotes mensuals. Fins que no es realitzi l'amortització total del préstec, la matrícula no es considerarà liquidada.
- En els casos d'estudiants que tinguin el préstec AGAUR vigent i obtinguin alguna beca (GRAL, EQUITAT, altres) s'utilitzarà l'import concedit per a la minoració/amortització del préstec.
- En cap cas, l'entitat financera condicionarà la contractació del préstec amb la venda creuada d'altres productes (assegurances, pla de pensions, avals, etc).

Entitats financeres adherides al Conveni:
- Banc Sabadell
- Caixa d'Enginyers (excepte per matrícules de la UOC)