• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Presentació del procediment de reparació d’instal·lacions d’emmagatzematge de productes petrolífers

Presentar el procediment de reparació

Presentar el procediment de reparació 9823 - Presentació del procediment de reparació d’instal·lacions d’emmagatzematge de productes petrolífers Departament d'Empresa i Coneixement

Es pot presentar en qualsevol moment prèviament a iniciar l'activitat.


Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
  • Projecte sobre el procediment de reparació de dipòsits
    S'haurà de presentar, prèviament a la sol·licitud d'inscripció com a empresa reparadora, un projecte de reparació de dipòsits. No caldrà fer aquest tràmit si l'empresa que sol·licita la inscripció no serà la titular del procediment de reparació. El contingut mínim del projecte de reparació és el reflectit a la Instrucció 8/2007, de la Direcció General d'Energia i Mines. A més del projecte, s'acompanyarà la declaració responsable signada pel representant de l'empresa, sobre el camp d'actuació de la mateixa; es a dir, si l'empresa es dedica o dedicarà a: la reparació de tancs d'eix vertical dels parcs d'emmagatzematge, la reparació de tancs per refibrat, l'anul·lació de tancs o canonades, l'execució d'altres treballs de reparació i manteniment espais confinats, o combinació d'aquests possibles camps d'actuació, d'acord amb el projecte. Podeu trobar la Instrucció 8/2007 a http://www.gencat.net/oge/tramits/quimics/carnets_professionals/rp/normativa/index.html.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.