• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Presentació de la declaració responsable per a instal·lacions frigorífiques (posada en servei, modificacions i baixa)

Canvi de titular

Canvi de titular 11443 - Presentació de la declaració responsable per a instal·lacions frigorífiques (posada en servei, modificacions i baixa) Departament d'Empresa i Coneixement
La declaració responsable s’ha de presentar un cop efectuat el canvi de titular de la instal·lació.

Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
Informació Complementària

Els titulars d’instal·lacions frigorífiques han de disposar de la documentació següent durant tota la vida útil de la instal·lació:

  • Documents acreditatius del canvi de titularitat.
  • Contracte de manteniment de la instal·lació frigorífica amb una empresa frigorista (en cas d’instal·lació de nivell 2).
  • Pòlissa de responsabilitat civil de quantia mínima de 500.000 euros (en cas d’instal·lació de nivell 2 amb refrigerants dels grups L2 o L3).
    Quedaran exemptes d'aquesta obligació les instal·lacions que utilitzin refrigerants pertanyents a la classe A2L, que no sobrepassen els límits màxims de càrrega d'acord amb les taules A i B de l'apèndix 1 de la IF04 i que no requereixin mesures de protecció específiques segons l'anàlisi de riscos, diferents de les mesures addicionals incloses en l'apèndix 4 de la IF04.

Els titulars d’instal·lacions frigorífiques han de complir els requisits preceptius, d’acord amb el reglament tècnic d’instal·lacions frigorífiques i la resta de normativa aplicable en matèria de seguretat industrial i s’han de comprometre a mantenir-ne el compliment durant la vida útil de la instal·lació.

10.95€

Informació Complementària

L'import de la taxa és fixe