• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Presentació de la declaració responsable per a instal·lacions frigorífiques (posada en servei, modificacions i baixa)

Modificació

Modificació 11443 - Presentació de la declaració responsable per a instal·lacions frigorífiques (posada en servei, modificacions i baixa) Departament d'Empresa i Coneixement

La declaració responsable s’ha de presentar abans de la posada en servei de la instal·lació modificada.


Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
Informació Complementària

Els titulars d’instal·lacions frigorífiques han de disposar de la documentació següent durant tota la vida útil de la instal·lació:
Instal·lacions de nivell 2

 • Projecte signat per un tècnic titulat competent d’acord amb les especificacions del RSIF i de les seves instruccions tècniques complementàries IF.
 • Certificat d’instal·lació signat per una empresa frigorista (model IF-11-02).
 • Certificat de direcció i acabament d’obra de la instal·lació signat per un tècnic titulat competent.
 • Certificat d’instal·lació elèctrica signat per una empresa instal·ladora d’electricitat habilitada.
 • Declaracions CE de conformitat dels equips a pressió.
 • Llibre de registre de la instal·lació.
 • Contracte de manteniment amb una empresa frigorista.
 • Pòlissa de responsabilitat civil de quantia mínima de 500.000 euros (en cas d’una instal·lació amb refrigerants dels grups L2 o L3) .

Instal·lacions de nivell 1

 • Memòria tècnica d’acord amb les especificacions del RSIF i de les seves ITC IF.
 • Certificat d’instal·lació signat per una empresa frigorista (model IF-11-02).
 • Certificat d’instal·lació elèctrica signat per una empresa instal·ladora d’electricitat habilitada.
 • Declaracions CE de conformitat dels equips a pressió.
 • Llibre de registre de la instal·lació

Instal·lacions de nivell 2 amb refrigerants de la classe A2L executades per empreses frigoristes de nivell 1

 • Memòria tècnica d’acord amb les especificacions del RSIF i de les seves ITC IF, i en particular l’establert a l’article 21.3.a)
 • Certificat d’instal·lació signat per una empresa frigorista (model IF-11-02), incloses les especificacions de l’article 21.3.c)
 • Anàlisi de risc de la instal·lació quan se sobrepassin els límits de càrrega establerts a les taules A i B de l'apèndix 1 de la IF04, i d’acord amb les especificacions de l’article 21.3.b)
 • Certificat d'instal·lació elèctrica signat per una empresa instal·ladora d’electricitat habilitada.
 • Declaracions CE de conformitat dels equips a pressió.
 • Llibre de registre de la instal·lació.
 • Contracte de manteniment amb una empresa frigorista.

Els titulars d’instal·lacions frigorífiques han de complir els requisits preceptius, d’acord amb el reglament tècnic d’instal·lacions frigorífiques i la resta de normativa aplicable en matèria de   seguretat industrial i s’han de comprometre a mantenir-ne el compliment durant la vida útil de la instal·lació.

10.95€

Informació Complementària

L'import de la taxa és fix