Presentació de la declaració responsable per a instal·lacions frigorífiques (posada en servei, modificacions i baixa)

11443 - Presentació de la declaració responsable per a instal·lacions frigorífiques (posada en servei, modificacions i baixa) Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

Per a la posada en funcionament, la modificació o la baixa d’instal·lacions frigorífiques ubicades a Catalunya, els titulars d’aquestes instal·lacions han de presentar a l’Administració una declaració responsable en la qual manifestin que compleixen els requisits preceptius.

Llegiu-ne més

D’acord amb la disposició transitòria primera del Reial Decret 552/2019, de 27 de setembre, la inscripció al Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC) d’instal·lacions en ús abans de l’entrada en vigor del Reial Decret 552/2019, de 27 de setembre, i no inscrites en aquest registre, s’ha de tramitar a través del formulari de posada en servei.

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hàgiu d’utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions, es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta. 

Què necessiteu fer?

Data actualització  15.07.2020