Baixa 11428 - Presentació de la declaració responsable per a instal·lacions elèctriques de baixa tensió (posada en servei, modificacions i baixa) Departament d'Empresa i Coneixement

La declaració responsable s’ha de presentar un cop la instal·lació hagi quedat fora de servei.


Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
  • Declaració responsable signada pel titular de la instal·lació  [HTML, 87,83 kB ]
    Aquest document l'ha de signar el titular de la instal·lació o el seu representant legal / apoderat. La signatura pot ser electrònica (amb certificat digital) o bé manuscrita. En aquest últim cas, caldrà escanejar o fotografiar el document signat per tal d'adjuntar-lo al formulari genèric. Els formats d'arxiu acceptats són el .pdf, el .jpg, el .tiff i el .gif
Informació Complementària

Els titulars d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió han de disposar de la documentació següent durant tota la vida útil de la instal·lació:


No hi ha taxes associades a aquest tràmit

S’informa que la inexactitud, falsedat o manca de dades de caràcter essencial de qualsevol dada o informació que s’incorpori a la declaració responsable comporta un incompliment dels requisits establerts legalment i suposa l’inici de l’activitat d’inspecció i control de l’Administració prevista al títol VII de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.