Ampliació 11428 - Presentació de la declaració responsable per a instal·lacions elèctriques de baixa tensió (posada en servei, modificacions i baixa) Departament d'Empresa i Coneixement
La declaració responsable s’ha de presentar abans de la posada en servei de la instal·lació ampliada.

Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
  • Declaració responsable signada pel titular de la instal·lació  [HTML, 87,83 kB ]
    Aquest document l'ha de signar el titular de la instal·lació o el seu representant legal / apoderat. La signatura pot ser electrònica (amb certificat digital) o bé manuscrita. En aquest últim cas, caldrà escanejar o fotografiar el document signat per tal d'adjuntar-lo al formulari genèric. Els formats d'arxiu acceptats són el .pdf, el .jpg, el .tiff i el .gif
Informació Complementària

Els titulars d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió han de disposar de la documentació següent durant tota la vida útil de la instal·lació:

Els titulars d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió han de complir els requisits preceptius, d’acord amb el reglament tècnic de baixa tensió i la resta de normativa aplicable en matèria de seguretat industrial i s’han de comprometre a mantenir-ne el compliment durant la vida útil de la instal·lació.

10.95€

Informació Complementària

Es comunica que, d'acord amb el text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat, aprovat per Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, el pagament de la taxa s'ha d'efectuar prèviament a l'inici de l'activitat.
Així mateix, s'informa que d'acord amb la norma esmentada, la manca de pagament de la taxa comporta un incompliment dels requisits establerts legalment i suposa l'inici de l'activitat d'inspecció i control de l'Administració previst al títol VII de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

És convenient que us assegureu que heu emplenat correctament el formularis perquè d’acord amb l’article 1.2-14 del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny i l’article 21 del Decret 277/1999, de 28 de setembre, en cas d'errors no es retornaran les taxes satisfetes.

El tràmit d’ampliació aplica quan s’afegeixen nous circuits a una instal·lació que està en servei.

S’informa que la inexactitud, falsedat o manca de dades de caràcter essencial de qualsevol dada o informació que s’incorpori a la declaració responsable comporta un incompliment dels requisits establerts legalment i suposa l’inici de l’activitat d’inspecció i control de l’Administració prevista al títol VII de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.