• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Presentació de la declaració responsable per a instal·lacions elèctriques d'alta tensió (posada en servei, modificacions i baixa)

Canvi de titular

Canvi de titular 11448 - Presentació de la declaració responsable per a instal·lacions elèctriques d’alta tensió (posada en servei, modificacions i baixa) Departament d'Empresa i Coneixement

La declaració responsable s'ha de presentar un cop efectuat el canvi de titular de la instal·lació.


Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
Informació Complementària

Els titulars d’instal·lacions elèctriques d’alta tensió han de disposar de la documentació que s’indica a continuació durant tota la vida útil de la instal·lació:

  • Projecte de la instal·lació (el seu contingut mínim està determinat al Reglament)
  • Certificat de direcció i acabament d’obra emès per tècnic competent (model ELEC-4 AT)
  • Informe de verificacions prèvies efectuades per l’empresa instal·ladora
  • Certificat d’inspecció inicial amb resultat de favorable (només per línies i instal·lacions de més de 30 kV)
  • Certificat d’instal·lació emès per la empresa instal·ladora
  • Contracte de manteniment amb empresa mantenidora de línies d’alta tensió, o suficiència de mitjans propis per efectuar les verificacions

Els titulars d’instal·lacions elèctriques d'alta tensió han de complir els requisits preceptius, d’acord amb el reglament tècnic d’instal·lacions elèctriques d'alta tensió i la resta de normativa aplicable en matèria de seguretat industrial i s’han de comprometre a mantenir-ne el compliment durant la vida útil de la instal·lació.

10.95€

Informació Complementària

L'import de la taxa és fix.