• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Presentació de la declaració responsable per a instal·lacions d’equips a pressió (posada en servei, modificacions i baixa)

Donar de baixa la instal·lació

Donar de baixa la instal·lació 11442 - Presentació de la declaració responsable per a instal·lacions d’equips a pressió (posada en servei, modificacions i baixa) Departament d'Empresa i Coneixement

La declaració responsable s'ha de presentar un cop la instal·lació hagi quedat fora de servei. 


Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
Informació Complementària

Els titulars de les instal·lacions d’equips a pressió donades de baixa han de disposar, si escau, de la documentació acreditativa de la correcta gestió dels residus generats en el desballestament de la instal·lació, d’acord amb la normativa de residus que sigui d’aplicació.

No hi ha taxes associades.

El tràmit de baixa d’instal·lació s’ha de realitzar quan es desmunten o es donen de baixa tots els equips d’una instal·lació, i per tant la mateixa instal·lació.

Si només es donen de baixa alguns dels equips de la instal·lació, el tràmit que s'ha de realitzar és el debaixa d’equips.

Si els equips es donen de baixa per substitució d'altres, de tal manera que comporti una modificació important de la instal·lació, el tràmit que s'ha de realitzar és el de modificació de la instal·lació.